Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Xhosa

Xhosa


<< 1 >>

Ixhegokazi
Mpayipheli Maliviwe - 2008-02-25
[The poem describes the important role a grandmother plays in life as a role model to all.]Zingalibaleka zonk’ izinto kobeth’ ubomi,Zingathandwa zibuye zizothe zonk’izint’ ebomini,Kodwa hayi ngelam, ixhegokazi.Owam umakhul’ uyidlalil’ eyakh’ indima kobam ubomi,Owam umakhul’ unalw’ igalelo kweyam impumelelo.Kungoko ke ndizingomb’ isifuba ngelam ixhegwazana,Owam umlom’ awuvaleki ncam ngenxa kamakhulu,Ndingekathethi ngowam umakhulu yazin’...

Ndiza kuhamba
Mthunzikazi Mbungwana - 2008-02-25
[This is a lyric on dying. This lover has a premonition about her death.]Liza kufika ixesha lokubhubha ndiza kuhamba nokufa; Baza kusala bentywizisa ebebenam endleleni,Basothule entloko isikhalo abegazi;Batsho ngesijwili sesankxwe, Esityumza intliziyo kuhlabeke umxhwelo,Kuhexe amadolo ezinkondeni. Bezibambe ngeenkophe iinyembezi, Bezamana nokomeleza Umlisela nothinjana wekhaya. Iza kungqengqa ngomqolo intombi kamaBhayi,Umzukulwana kamamQwathi. Ithule ithe cwaka ufikile umda, Yenzekile intando kaNdikhoyo...

Intliziyo
Mthunzikazi Mbungwana - 2008-02-25
[The poet laments the loss of a beloved one.]Hayi ke khona Intliziyo ukuzingisa! Bendisithi umoya obhudlayo Ugqithile amahlalutye ahlaba, Iingqakumba zeliso lam zithothile. Ndiyijikile ingqondo, Ndayigqatha yagqatheke.Intliziyo yona igxiza igazi.Iqaqamba ngathi ndinculwe ngesi sipeliti esweni. Hayi ke khona intliziyo ngokunyaniseka. Besele ndikukhuphile engqondweni, Wasala ucace gca okweqhwa ebusika, Kule ntliziyo yam imanxeba-nxeba. Yathuthumba ibetha kabuhlungu, Ngathi ndixholwa ngezilanda Ezinzwaneni...

Vuka Mfazi
Mthunzikazi Mbungwana - 2008-02-25
[This is a call for women to stand up and be counted. They must realise that they too can do things for themselves.]Vuka mfazi utheni ufuna ukwenzwela? Awuwaboni na amathunzi anabile?Xhabasha,uxhathise,uxoze,uxongxa ikamva Leentsana zakho. Sikhukukazi esimaphiko abanzi tweza amaphiko akho,Ugqume ukhusele amantshontsho akho kwezi nkqwithela,Zigubungele eli lizwe lethu.Baxonkxe nozala babonise abantwana, Bangoyeli kulo mwonyo womgibe onzulu kangaka. Baxelele mzali inkululeko iyasetyenzelwa, Asikho...

UMZANTSI AFRIKA, ibhongo lam
Mpayipheli Maliviwe - 2008-02-25
[A poem in praise of South Africa.]Bathethe ngawe bengakwazi,Bakothulel’iminqwazi bengekakuboni,Bambi bakudyobha ngezonyeliso kuba bengazi.Kungani na ningabuzi kwiinyath’eziphambili?Kungani na ningabuzi kumaqhaw’ase-Afrika?Nibuz’imvelaphi ngoMzantsi Afrika, bonibalisela.Nibuz’ubume bentlalo bonibalisela.Bonibalisela ngobuhle beentaba nemilambo yayo, Bonibalisela ngobuhle beentyantyambo zayo.Kungoko ndisithi uMzantsi Afrika yinyibib’eyokozelayo, Inyibiba engadingi...

Ixhegokazi
Mpayipheli Maliviwe - 2008-02-25
[The poem describes the important role a grandmother plays in life as a role model to all.]Zingalibaleka zonk’ izinto kobeth’ ubomi,Zingathandwa zibuye zizothe zonk’izint’ ebomini,Kodwa hayi ngelam, ixhegokazi.Owam umakhul’ uyidlalil’ eyakh’ indima kobam ubomi,Owam umakhul’ unalw’ igalelo kweyam impumelelo.Kungoko ke ndizingomb’ isifuba ngelam ixhegwazana,Owam umlom’ awuvaleki ncam ngenxa kamakhulu,Ndingekathethi ngowam umakhulu yazin’...

Ithala leencwadi
Mpayipheli Maliviwe - 2008-02-25
Ngumz’ omhle onesidima,Ngumz’ omkhulu onondiliseko.Mhle, uyathandeka ndikhe ndawubona,Mhle, unomtsalane uzolile ucocekile.Umzi, ongxolo yagxothwa mandulo;Umzi, ontsini yagwintwa kwantlandlolo;Umzi, ocwangco lwatyalwa kwamandulo.Amaphepha won’ abekwe ngobunono;Iincwadi zona zihlelwe ngenkathalo;Iilwimi zona zahlulwe ngocoselelo.Zonk’ iilwimi ziyaziwa ziyafundwa,Zihluziwe zahlelwa ngabahleli,Zihlelelw’ ezo ngqondo zinxanel’ ulwazi.Izibane zihlala ziqhakrazile,Amasango...


<< 1 >>