Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Ander | Other

Ander | Other


<< 1 >>

Report: XhosAfrika Conference held in Cape Town
Mhlobo Jadezweni - 2011-09-23
The conference was organised by the network group named XhosAfrika. The network comprises organisations concerned with language, hence the theme, Ulwimi lwam iqhayiya lam / My taal my trots / My language my pride. The aim of the conference was to introduce the network to all the participants while focusing on isiXhosa. Die Burger, SBA (Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans), PanSALB, Department of Cultural Affairs and Sport, Radio UMhlobo Wenene, André van der Walt of Stellenbosch, etc,...

IsiXhosa Conference Programme
Andr van der Walt - 2011-08-25
Untitled Document Ulwimi lwan iqhayiya lam | My taal my trots | My Language my pride Nokusebenzisana ne | In samewerking met | In collaboration with Artscape and Die Burger E-Artscape | Kunstekaap | Artscape 26–27 Kweyethupha | Augustus | August 2011 Inkqubo | Program | Programme 26-08-2011 16:00: Ubhaliso /Registrasie /Registration (Kwifoya yase-Marble Extension /Marble Extension-ontvangslokaal/Marble Extension Foyer) 18:00: Isidlo sangokuhlwa/Aandete/Supper (Kwifoya eThiyetha/Teater-ontvangslokaal/Theatre...

Invitation to the XhosAfrika Conference
Christo van der Rheede - 2011-07-28
Untitled Document XhosAfrika Network Conference Artscape, Cape Town 26–27 Augustus This is to inform you that the first XhosAfrika Network Conference will be held on the 26th and 27th of August 2011 at Artscape, Cape Town. The main focus will be on isiXhosa as a language of science, technology, industry, education and reading. The following guest speakers and respondents were invited: Mr Paul Mashatile, National Minister of Arts and Culture and respondents Dr Sindiwe Magona, Prof Ncedile...

Between languages: Shan Kleyn interviews Tessa Dowling about the status of Xhosa
Tessa Dowling - 2009-09-30
Tessa, you took a long break from teaching at UCT. What did you do during those 12 years? I set up a multimedia language development company called African Voices, with an ex-student of mine, Christine Dunckley. She is a brilliant computer programmer and I love making materials that make it easy for people to learn African languages. So after producing the interactive multimedia programme Speak Xhosa With Us for the University of Cape Town, we elicited the help of African language specialist Derek...

The Sanlam Prize for Youth Literature in Sotho and Tshivenda
2008-02-25
For this year’s competition, authors were required to submit manuscripts where technology plays a role.The judges in the Sotho languages and Tshivenda categories were prof Johannes S Shole and mr Ndivhuho Mutsila of the African Languages Department at UNISA. The category for Sotho languagesMonona wa bosupa (The pointing finger) by Kabelo Duncan Kgatea is a worthy recipient of the Silver Prize in the category for Sotho languages. According to the title, as you point an accusing index finger...

Umama ngumqolo wekhaya
Mpayipheli Maliviwe - 2007-07-20
A mother is everything to her children. She feeds them, she teaches them good morals. A mother is patient and perseveres at all times. In a subtle way, as a response to motherhood, the poet expresses disgust at irresponsible fathers.Umama wam ndiyamthanda.Ndimthanda ngenkathal’ eyogqitha zonk’ izinto.Kwakufik’ iinkxwalek’ emzini umama uzam’ imigudu, Ngeenjongo zokuqweb’ ukuphila kweli phakade.Mbon’ ephithizela ngongcwalaz’ emzini,Mbon’ eququzela...

Uthando
Mhlobo Jadezweni - 2007-07-18
Kowu, yimbalasan’ elizwen’ uthando! Yinto ngobunto kambe, Bathi bubushush’ obusimanga. Bubasela ngaphakathi, Umninil’ athi manga. Isimanga lo mlil’ unewonti, Ntliziy’ utshutshumbis’ umzimba, Umz’ utsh’ ushushuzeke, Le nt’ iqal’ esazulwini’ iy’ esizweni … Umninil’ athi manga. Lumbamb’ akiyakiyek’ olumfumeneyo, Encumancumeza nj’ uyafa, Isif’ esimang’ esingenayeza, Oobribri nabo...

Ugawulayo, inj enomgada
Mpayipheli Maliviwe - 2007-07-04
Nantso! inj’ enomgada, ugawulayo.Inj’ elum’ ilimaze naxa inganxwaliwe,Inj’ engava kunqandwa ngenxa yenzondo,Inj’ emgada wohlula neengcaphephe. Mlisela nomthinjana ngathi ngenixhoba kuyonakala,Nixhobe ngazo ezo zixhobo zinakusihlangula kolu bhedeku lesifo,Zinxiba-mxhaka zakuloYesu ze ningayilibali nan’ iBhayibhile,Kuba sawuthi sakohluleka siman’ ukuguqa ngendololwane.Kambe le nja madoda inobuzaza obubhubhisay’ ebantwini.Ubuzaza bayo bungqinwa ngoogqirha...

Ngubani na?
Mthunzikazi Mbungwana - 2007-06-05
Ngubani oza kombela ingomaNgelizwi elingadinwayo?Ingoma ephulula ingqondo yolule umphefumlo.Ombelele ukukhuthaza ingomso. Ngokuba izolo lizintuthu,Lo umzuzu yigolide.Ingoma yokufundisa hayi ukushumayela; Yokwazisa hayi ukukruqula. Ngubani oza kombela ingomaNgelizwi elingadinwayo? Atsholoze,etshayinta, etshabalalisa iintshaba; Antyiloze ngathi akanasono; Bavuke ooMahlathini, Dolly Rathebe nooLulu Gontsana;Batsholoze bezamazamana nesolotya lokhulula eli lizwe, Ekuzitshabalaliseni nokuqguqgisa le Nkululeko.Bangxolise...

Igosa lemboleko
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2007-04-23
Liphindele kokwalo kwanga kukuvuthuza kwenyikima, Sasala sizizishwayimbana nezulu lamathumb’antaka, Bathi abantu, “Igosa lemboleko libiziwe kwelemimoya”, Kweloomawokhulu phaya kuba liyinkomo yenqoma. Awu madoda! Ayahamb’amaQhawe, kusal’izibongo. 5 Besinyembezana izol’oku, sigxwal’emswaneni ngoSigcawu, Sisazikhotha loo manxeba ke, naku kufunw’i-esile eNkosini, Njengesiqhelo ke, nanko lo mgawuli exway’izemb’egxeni, Kambe...

Kensani se vlier
2006-12-08
Kensani se vlieërSkrywer: Alanna Deall Prys: R69,95Jacklin Enterprises (PTY) LTDFormaat: 205mm x 262mm (P)Omvang: 28ppBindwerk: Hardeband Hierdie boek is beskikbaar in:Afrikaans: ISBN-13: 978-1-4150-0708-XEngels: ISBN-13: 978-1-4150-0707-1Setswana: ISBN-13: 978-1-4150-0711-XisiXhosa: ISBN-13: 978-1-4150-0709-8isiZulu: ISBN-13: 978-1-4150-0710-1 OOR DIE BOEK Sedert sy vrou oorlede en sy kinders almal groot stad toe is om hul fortuin te soek, bestaan Kensani se dae daaruit om houtdiertjies...

ndlela-ntle mpilo-nde mfundisi wam!
Noluthando Mpola - 2006-12-05
(Ngomhla wombuliso kaMfundisi JB Freemantle eshiya iPort Elizabeth Circuit 218 ngowama-26 Novemba 2006) Akuvumanga ukuba ndithule ngale mini yakho, Ndaqopha ngentw enye ukuba ndisuse isiziba emlonyeni wam. Akuvumang ukuba ndingayitsho ezindlebeni zakho, Iindlel obeyimpiliso kum nosapho lwam lonke; Indlel obeyintsikelelo ngayo nakwabany abaninzi. Ndithi ngosiba ndlela-ntle mpilo-nde mfundisi wam! Mhla wafika ndikhumbula usithi Lizwi Linamandla! Wadanduluka mbhem ngezw elikhulu...

Uwile uPW Botha
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-11-03
(Uzelwe ngowe-12 kweyoMqungu 1916, wasweleka ngowama-31 kweyeDwarha 2006) Lo mgawuli namhl’ uphinde wenz’ esezolo,Exway’ izemb’ egxeni wonde ngexhoba walosela; Nanamhla khang’ abhungise, ufike njengesela, Nanamhl’ ube ngundaba-mlonyeni njengesiqhelo, Wasishiya sibamb’ ongezantsi, bambi benyembezana. Umthabathe ngokuzolileyo, kambe yen’ engazolanga, Ngokwambatha loo ngubo yobuthongo, kanti kukuphumla, Nakuphumla oko - kokwaphakade, kant’ akumfanelanga....

UKWAZISWA KWESICHAZI-MAGAMA SESIXHOSA NGOMHLA WAMA-22 KWEYO-MSINTSI 2006 - kunyaka wokuvuyisana neelwimi zelizwekazi iAfrika - unyaka wama-2006!
Mhlobo Jadezweni - 2006-09-21
Sonke simele kuthi, “Huntshu!” kubasebenzi nabaxhasi beZiko leSizwe Lochazo-Magama elikwiYunivesithi yaseFort Hare Edikeni ngempumelelo yokuba ngalo mhla wama-22 kweyoMsintsi kunyaka wama-2006 IsiChazi-Mgama sesiXhosa sibe siyanikezelwa esizweni. Lo msebenzi (IsiChazi-Magama) ubobunye bobungqina bokuba ilizwe loMzantsi Afrika lihamba phambili kumsebenzi wolwimi kuwo onke amazwe elizwekazi iAfrika. Ngokweengxelo ezingabhalwanga, kwiindibano ngeendibano ezidibanise onke amazwe ase-Afrika...

IMpuma Koloni
Zanoxolo Mthengi - 2006-09-08
Ubuhl' obungaka nakha nabubona phi na? Inyanga yakhona wonk' umnt' ukhala ngayo, Amathafa neenduli zakhona zinoncum' olufudumeleyo, Luthi sondel' okwenabulel' esizibeni; Yon itsho ngomtsalan okwenyibiba. Bahl abemi balo mhlaba baliziwe, Balizwe ngay imfuyo nokuchuma, Bachumile kambe nangayw inkcubeko; Loo mfaneleko mhla bagaxel ezakwaNtu, Butsho bugqame ncakasan ubuhle beMpuma Koloni. Kobo buhle buqaqamb okwekhwezi lizuzil ilizwe, Lizuz iinkcuba-buchopho noompondo-zihlanjiwe, Ngaloo...

Tepo Ya Mookodi
Lebogang Mashile - 2006-09-07
Ke rata bosiu. Bo bontsha mekgwa e fapaneng ya phirimana. Oka bona ka moo lefifi la mpa ya bosiu le botala ba teng bo tlisang menahano ya nnete ka teng. E be jwale mmala o pherese o bapala ka mmele ho fihlela ho ba le metopa e bohloko. O tla fumana lefifi le aparela pelo ya motho ka matla, jwalo seka ntate lapeng ha a hateletswe ke tayi, mmino wa Jazz kapa mehopolo ya nako e fitileng. Kgethollo ka tsela ya nyenyefatso e atisa hoba le mekgwa e fapaneng bakeng sa bohahlaudi. Le ha hole jwalo, ho na...

Ukuhlukumezeka
Zazah Khuzwayo - 2006-09-07
Ngiyazi ukuthi uma ngiqala ngisebenzisa igama elithi "ukuhlukumezeka" abantu baqala ukucabanga ngezinhlamvu ezinkulu ezigqamile abavame ukuzibona uma bedlula ezibhedlela noma uma bevakashele ababathandayo. Isikhathi lapho abangekwazi khona ukukubona ukuhlukumezeka, yingenkathi sebequlekile benjengabafile, belele ohlakeni bedlula kulolu phawu. Kodwa-ke uhlobo lokuhlukumezeka engixoxa ngalo lwehlukile. Ngifuna ukuxoxa ngokuhlukumezeka ongenakukubona. Ngisho ukuhlukumezeka ongeke wasebenzisa...

Ukukhala akusizi; zama okuningi: ukuthuthukiswa kwemibhalo ezilimini zaboMdabu kuleli*
Dumisani Sibiya - 2006-09-07
IqoqaKuningi osekuzanyiwe ukwenza ngcono nokubeka ezingeni imibhalo yezilimi zaboMdabu base-Afrika kodwa kuze kube manje imibhalo kulezi zilimi isalokhu ibhekene nengwadla. Phakathi kwezinye izindlela esezizanyiwe singabala ukuklomelisa izincwadi, ukushicilela izincwadi yinkampani ethile ngenhloso yokwandisa imibhalo (lolu chungechunge oluye lwaziwe ngegama elithile kuthiwa yisilisi) kanye nokuhluzwa kwemibhalo. Nakuba lokhu kusengasetshenziswa kangconywana ngokuthi kufakwe omunye umfutho, leli phepha...

Isizukulwana sanamhla
Ntsiki Mazwai - 2006-09-07
Isizukulwana sanamhla endiyinxalenye yaso asilahlekanga, lilizwe elilahlekileyo. Masithathe ibali lam njengomzekelo. Ndingumzekelo ophilayo wenzalelwane yoMzantsi Afrika omtsha. Ndineminyaka engama-24, ndimnyama kwaye ndilibhinqa. Ndikhulele elokishini okanye ekasi. Ngoko ke ndandiqhelene nobomi basekasi, abazali basekasi kwanokutya kwasekasi. Kwathi ngenxa yokunqwenela okungcono, nenkululeko, abazali bam bandifaka kwisikolo sabucala ngo-1988. Ndathi ndineminyakana esibhozo, ndomelele kodwa ndikwabuthathaka,...

Ukufunda ngomzimba wam
Pumla Dineo Gqola - 2006-09-07
Ndilibhala ndilicima eli nqaku. Ndilibhale ngeendlela-ndlela ezahlukileyo ndalifaka imibala-bala apha ekupheleni kwamaphepha. Liziziqendwana ezibonisa indlela endicinga ngayo. Ndifuna ukuthetha "ngomzimba wam", yaye xa ndigqiba ukubhala esinye isiqendu, ndiqaphela ukuba ukuziziliza kwam ekubhaleni esi sincoko kunxulumene nomnqweno wam wokusenza ukuba singaqhawu-qhawuki, sibe yimbumba ebhaleke kakuhle khon' ukuze sigubungele amaxhala endinawo ngokuphonononga amanxeba nezinto ezithe zandikhathaza....

Ezi Leta
Sizwe Satyo - 2006-09-07
Ezi Leta is the story of Jack and his devious ways. Jack is accused of impregnating a daughter of the Seyibhokhwe family. The Seyibhokhwe family decides to write three letters to Jack’s wife, exposing the scandal. Jack is advised of these plans by his friend, Leta, who tells him to stay home in order to intercept the letters and destroy them. He stays home the whole week, but the letters never arrive. The following week he goes to work, but is sharply warned by his friend and advised to go...

UMrhubhe nenja yakhe
Abner Nyamende - 2006-09-07
This is the story of a devious man called Mrhubhe who uses the political struggle for freedom as an opportunity to enrich himself. The story begins with a mock marriage ceremony between two alleged enemies, Mrhubhe and Ndodiphela. To accomplish this mock agreement between them they abduct a priest and force him to the stadium where their followers are waiting. To the followers this is an important ceremony as it seals the enmity between their groups, but to Mrhubhe and Ndodiphela this is an important...

Udemazana
Mantombi Sisilana - 2006-09-07
Kwathi ke kaloku ngantsomi. Kwakukho umama enabantwana bebabini. Kwaqala kwatshona utata wabo aba bantwana, kwazolandela umama. Aba bantwna bakhulela esidulini. Xa befika esidulini bakhula, bakhula aba bantwana. Oyinkwenkwe kwakunguDemana, intombazana kunguDemazana. Bakhula, bakhula, bakhula, bakhula bade baba badadlana. Wasuka lo oyinkwenkwe wathi, Dade wethu, siya kuphila yintoni?” Wathi omnye, “Andazi, bhuti.” Wathi ke ngoku yena, “Hayi, kufuneka ndiye kuzingela iinyamazana.”...

Ukugxwal' emswaneni*
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-09-07
(Comrade Walter Ulyate Max Sisulu, 1912 - 2003) Iwi-i-i-i-le!Iwil’ indembelele Mz’oNtsundu!Ugobil’ umsenge ndl’emnyama!Liwil’ iqhawe lisabukwa,Kusabukw’ imisebenzi yalo emihle;Shwaka, shwaka, shwaka! Sivake-e-ele!Sivakel’ isithonga sokuwa koMth’omkhulu!Ivakel’ intuthumbo yesizwe ngokulahlekelwa!Silahlekelwe kaloku Mz’oNtsundu nguTyhopho,Nditsh’ uXhamela, nditsh’ uMgcina, uNokwindla;Nditsh’ eloo qhawe lomzabalazo lazijul’ijacu,Ukulwel’...

Isikhalo sikaNomzamo Mandela
Kaya Somgqeza - 2006-09-07
Imbumba MaAfrika - leNkulungwane Yeyethu nguKaya Somgqeza (Brussels)2004 Xa lo mhlab’ uzamazamaIintliziyo zidandathekile zineentandaSothi ke siqwalasele ngasempumalangaSiqhway’ iingqondo sizikise nokucinga Siqaphela qatha intsusa kandonakeleSitsho ngazwilinye konakel’ ephi na Besingekho sonke na emzabalazweni? Ngeenjongo zokuhlangula iAfrikaSirhubuluza ngaphantsi kweenzimaSidele nentsunguzi yobumnyamaSizijul’ ijacu singenaxhala lokufa Besingekho sonke na emithandazweni?...

Inkululeko*
Zanoxolo Mthengi - 2006-09-07
Ho-o-o-o-o-yina! Awil’ amaqhaw’ elwel’ inkululeko,Ziwil’ iinkosi zisilwel’ inkululeko,Kudala sikhala,sikhalel’ inkululeko,Namhla ifikile;Kodw’ indl’ emnyam’ isadl’ umhlaba ngomlomo;Ivaleleke phantsi kothango lwentlupheko.Sokwenza ntoni na ngenkululeko sisifa yindlala?Iphi n’ inkululeko xa sibotshwe ngamatyathang’ entlupheko? Yavel’ impund’ eyavul’ isango lenkululekoAa!Vulisango, kwatsho kwaphum’ ilitha...

Umhla wabaseTyhini
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-07-14
( 9 eyeThupha ) Hoyina! Hoyina! Hoyina! Ewe kambe kumhl’ amanz’ amehlo,Kumhl’ iinkumbulo zasind’ iinkophe, Kumhl’ usizi lwazal’ uvuyo, Namhla ngomhla wabaseTyhini, Kuwongw’ igalelo labaseTyhini, OoMagangatha-kucac’ indima!!! Kambe le maz’ ibhinq’ omfutshane, Ibil’ isoma, iboph’ amabande; Namhl’ ilanga laphuma latshona kungekho mnyinyiva -Yaamila le mbewu njengethemba lesizwe; Namhl’ iinqwithela zavungu-vunguza...


<< 1 >>