Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiZulu

isiZulu


<< 1 >>

Ukuhlukumezeka
Zazah Khuzwayo - 2006-09-07
Ngiyazi ukuthi uma ngiqala ngisebenzisa igama elithi "ukuhlukumezeka" abantu baqala ukucabanga ngezinhlamvu ezinkulu ezigqamile abavame ukuzibona uma bedlula ezibhedlela noma uma bevakashele ababathandayo. Isikhathi lapho abangekwazi khona ukukubona ukuhlukumezeka, yingenkathi sebequlekile benjengabafile, belele ohlakeni bedlula kulolu phawu. Kodwa-ke uhlobo lokuhlukumezeka engixoxa ngalo lwehlukile. Ngifuna ukuxoxa ngokuhlukumezeka ongenakukubona. Ngisho ukuhlukumezeka ongeke wasebenzisa...

Ukukhala akusizi; zama okuningi: ukuthuthukiswa kwemibhalo ezilimini zaboMdabu kuleli*
Dumisani Sibiya - 2006-09-07
IqoqaKuningi osekuzanyiwe ukwenza ngcono nokubeka ezingeni imibhalo yezilimi zaboMdabu base-Afrika kodwa kuze kube manje imibhalo kulezi zilimi isalokhu ibhekene nengwadla. Phakathi kwezinye izindlela esezizanyiwe singabala ukuklomelisa izincwadi, ukushicilela izincwadi yinkampani ethile ngenhloso yokwandisa imibhalo (lolu chungechunge oluye lwaziwe ngegama elithile kuthiwa yisilisi) kanye nokuhluzwa kwemibhalo. Nakuba lokhu kusengasetshenziswa kangconywana ngokuthi kufakwe omunye umfutho, leli phepha...


<< 1 >>