Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Isihobe


<< 1 >>

Umama ngumqolo wekhaya
Mpayipheli Maliviwe - 2007-07-20
A mother is everything to her children. She feeds them, she teaches them good morals. A mother is patient and perseveres at all times. In a subtle way, as a response to motherhood, the poet expresses disgust at irresponsible fathers.Umama wam ndiyamthanda.Ndimthanda ngenkathal’ eyogqitha zonk’ izinto.Kwakufik’ iinkxwalek’ emzini umama uzam’ imigudu, Ngeenjongo zokuqweb’ ukuphila kweli phakade.Mbon’ ephithizela ngongcwalaz’ emzini,Mbon’ eququzela...

Uthando
Mhlobo Jadezweni - 2007-07-18
Kowu, yimbalasan’ elizwen’ uthando! Yinto ngobunto kambe, Bathi bubushush’ obusimanga. Bubasela ngaphakathi, Umninil’ athi manga. Isimanga lo mlil’ unewonti, Ntliziy’ utshutshumbis’ umzimba, Umz’ utsh’ ushushuzeke, Le nt’ iqal’ esazulwini’ iy’ esizweni … Umninil’ athi manga. Lumbamb’ akiyakiyek’ olumfumeneyo, Encumancumeza nj’ uyafa, Isif’ esimang’ esingenayeza, Oobribri nabo...

Ugawulayo, inj enomgada
Mpayipheli Maliviwe - 2007-07-04
Nantso! inj’ enomgada, ugawulayo.Inj’ elum’ ilimaze naxa inganxwaliwe,Inj’ engava kunqandwa ngenxa yenzondo,Inj’ emgada wohlula neengcaphephe. Mlisela nomthinjana ngathi ngenixhoba kuyonakala,Nixhobe ngazo ezo zixhobo zinakusihlangula kolu bhedeku lesifo,Zinxiba-mxhaka zakuloYesu ze ningayilibali nan’ iBhayibhile,Kuba sawuthi sakohluleka siman’ ukuguqa ngendololwane.Kambe le nja madoda inobuzaza obubhubhisay’ ebantwini.Ubuzaza bayo bungqinwa ngoogqirha...

Ngubani na?
Mthunzikazi Mbungwana - 2007-06-05
Ngubani oza kombela ingomaNgelizwi elingadinwayo?Ingoma ephulula ingqondo yolule umphefumlo.Ombelele ukukhuthaza ingomso. Ngokuba izolo lizintuthu,Lo umzuzu yigolide.Ingoma yokufundisa hayi ukushumayela; Yokwazisa hayi ukukruqula. Ngubani oza kombela ingomaNgelizwi elingadinwayo? Atsholoze,etshayinta, etshabalalisa iintshaba; Antyiloze ngathi akanasono; Bavuke ooMahlathini, Dolly Rathebe nooLulu Gontsana;Batsholoze bezamazamana nesolotya lokhulula eli lizwe, Ekuzitshabalaliseni nokuqguqgisa le Nkululeko.Bangxolise...

Igosa lemboleko
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2007-04-23
Liphindele kokwalo kwanga kukuvuthuza kwenyikima, Sasala sizizishwayimbana nezulu lamathumb’antaka, Bathi abantu, “Igosa lemboleko libiziwe kwelemimoya”, Kweloomawokhulu phaya kuba liyinkomo yenqoma. Awu madoda! Ayahamb’amaQhawe, kusal’izibongo. 5 Besinyembezana izol’oku, sigxwal’emswaneni ngoSigcawu, Sisazikhotha loo manxeba ke, naku kufunw’i-esile eNkosini, Njengesiqhelo ke, nanko lo mgawuli exway’izemb’egxeni, Kambe...

ndlela-ntle mpilo-nde mfundisi wam!
Noluthando Mpola - 2006-12-05
(Ngomhla wombuliso kaMfundisi JB Freemantle eshiya iPort Elizabeth Circuit 218 ngowama-26 Novemba 2006) Akuvumanga ukuba ndithule ngale mini yakho, Ndaqopha ngentw enye ukuba ndisuse isiziba emlonyeni wam. Akuvumang ukuba ndingayitsho ezindlebeni zakho, Iindlel obeyimpiliso kum nosapho lwam lonke; Indlel obeyintsikelelo ngayo nakwabany abaninzi. Ndithi ngosiba ndlela-ntle mpilo-nde mfundisi wam! Mhla wafika ndikhumbula usithi Lizwi Linamandla! Wadanduluka mbhem ngezw elikhulu...

Uwile uPW Botha
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-11-03
(Uzelwe ngowe-12 kweyoMqungu 1916, wasweleka ngowama-31 kweyeDwarha 2006) Lo mgawuli namhl’ uphinde wenz’ esezolo,Exway’ izemb’ egxeni wonde ngexhoba walosela; Nanamhla khang’ abhungise, ufike njengesela, Nanamhl’ ube ngundaba-mlonyeni njengesiqhelo, Wasishiya sibamb’ ongezantsi, bambi benyembezana. Umthabathe ngokuzolileyo, kambe yen’ engazolanga, Ngokwambatha loo ngubo yobuthongo, kanti kukuphumla, Nakuphumla oko - kokwaphakade, kant’ akumfanelanga....

IMpuma Koloni
Zanoxolo Mthengi - 2006-09-08
Ubuhl' obungaka nakha nabubona phi na? Inyanga yakhona wonk' umnt' ukhala ngayo, Amathafa neenduli zakhona zinoncum' olufudumeleyo, Luthi sondel' okwenabulel' esizibeni; Yon itsho ngomtsalan okwenyibiba. Bahl abemi balo mhlaba baliziwe, Balizwe ngay imfuyo nokuchuma, Bachumile kambe nangayw inkcubeko; Loo mfaneleko mhla bagaxel ezakwaNtu, Butsho bugqame ncakasan ubuhle beMpuma Koloni. Kobo buhle buqaqamb okwekhwezi lizuzil ilizwe, Lizuz iinkcuba-buchopho noompondo-zihlanjiwe, Ngaloo...

Ukugxwal' emswaneni*
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-09-07
(Comrade Walter Ulyate Max Sisulu, 1912 - 2003) Iwi-i-i-i-le!Iwil’ indembelele Mz’oNtsundu!Ugobil’ umsenge ndl’emnyama!Liwil’ iqhawe lisabukwa,Kusabukw’ imisebenzi yalo emihle;Shwaka, shwaka, shwaka! Sivake-e-ele!Sivakel’ isithonga sokuwa koMth’omkhulu!Ivakel’ intuthumbo yesizwe ngokulahlekelwa!Silahlekelwe kaloku Mz’oNtsundu nguTyhopho,Nditsh’ uXhamela, nditsh’ uMgcina, uNokwindla;Nditsh’ eloo qhawe lomzabalazo lazijul’ijacu,Ukulwel’...

Isikhalo sikaNomzamo Mandela
Kaya Somgqeza - 2006-09-07
Imbumba MaAfrika - leNkulungwane Yeyethu nguKaya Somgqeza (Brussels)2004 Xa lo mhlab’ uzamazamaIintliziyo zidandathekile zineentandaSothi ke siqwalasele ngasempumalangaSiqhway’ iingqondo sizikise nokucinga Siqaphela qatha intsusa kandonakeleSitsho ngazwilinye konakel’ ephi na Besingekho sonke na emzabalazweni? Ngeenjongo zokuhlangula iAfrikaSirhubuluza ngaphantsi kweenzimaSidele nentsunguzi yobumnyamaSizijul’ ijacu singenaxhala lokufa Besingekho sonke na emithandazweni?...

Inkululeko*
Zanoxolo Mthengi - 2006-09-07
Ho-o-o-o-o-yina! Awil’ amaqhaw’ elwel’ inkululeko,Ziwil’ iinkosi zisilwel’ inkululeko,Kudala sikhala,sikhalel’ inkululeko,Namhla ifikile;Kodw’ indl’ emnyam’ isadl’ umhlaba ngomlomo;Ivaleleke phantsi kothango lwentlupheko.Sokwenza ntoni na ngenkululeko sisifa yindlala?Iphi n’ inkululeko xa sibotshwe ngamatyathang’ entlupheko? Yavel’ impund’ eyavul’ isango lenkululekoAa!Vulisango, kwatsho kwaphum’ ilitha...

Umhla wabaseTyhini
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-07-14
( 9 eyeThupha ) Hoyina! Hoyina! Hoyina! Ewe kambe kumhl’ amanz’ amehlo,Kumhl’ iinkumbulo zasind’ iinkophe, Kumhl’ usizi lwazal’ uvuyo, Namhla ngomhla wabaseTyhini, Kuwongw’ igalelo labaseTyhini, OoMagangatha-kucac’ indima!!! Kambe le maz’ ibhinq’ omfutshane, Ibil’ isoma, iboph’ amabande; Namhl’ ilanga laphuma latshona kungekho mnyinyiva -Yaamila le mbewu njengethemba lesizwe; Namhl’ iinqwithela zavungu-vunguza...


<< 1 >>