Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Amanqaku

Amanqaku


<< 1 >>

UKWAZISWA KWESICHAZI-MAGAMA SESIXHOSA NGOMHLA WAMA-22 KWEYO-MSINTSI 2006 - kunyaka wokuvuyisana neelwimi zelizwekazi iAfrika - unyaka wama-2006!
Mhlobo Jadezweni - 2006-09-21
Sonke simele kuthi, “Huntshu!” kubasebenzi nabaxhasi beZiko leSizwe Lochazo-Magama elikwiYunivesithi yaseFort Hare Edikeni ngempumelelo yokuba ngalo mhla wama-22 kweyoMsintsi kunyaka wama-2006 IsiChazi-Mgama sesiXhosa sibe siyanikezelwa esizweni. Lo msebenzi (IsiChazi-Magama) ubobunye bobungqina bokuba ilizwe loMzantsi Afrika lihamba phambili kumsebenzi wolwimi kuwo onke amazwe elizwekazi iAfrika. Ngokweengxelo ezingabhalwanga, kwiindibano ngeendibano ezidibanise onke amazwe ase-Afrika...

Isizukulwana sanamhla
Ntsiki Mazwai - 2006-09-07
Isizukulwana sanamhla endiyinxalenye yaso asilahlekanga, lilizwe elilahlekileyo. Masithathe ibali lam njengomzekelo. Ndingumzekelo ophilayo wenzalelwane yoMzantsi Afrika omtsha. Ndineminyaka engama-24, ndimnyama kwaye ndilibhinqa. Ndikhulele elokishini okanye ekasi. Ngoko ke ndandiqhelene nobomi basekasi, abazali basekasi kwanokutya kwasekasi. Kwathi ngenxa yokunqwenela okungcono, nenkululeko, abazali bam bandifaka kwisikolo sabucala ngo-1988. Ndathi ndineminyakana esibhozo, ndomelele kodwa ndikwabuthathaka,...

Ukufunda ngomzimba wam
Pumla Dineo Gqola - 2006-09-07
Ndilibhala ndilicima eli nqaku. Ndilibhale ngeendlela-ndlela ezahlukileyo ndalifaka imibala-bala apha ekupheleni kwamaphepha. Liziziqendwana ezibonisa indlela endicinga ngayo. Ndifuna ukuthetha "ngomzimba wam", yaye xa ndigqiba ukubhala esinye isiqendu, ndiqaphela ukuba ukuziziliza kwam ekubhaleni esi sincoko kunxulumene nomnqweno wam wokusenza ukuba singaqhawu-qhawuki, sibe yimbumba ebhaleke kakuhle khon' ukuze sigubungele amaxhala endinawo ngokuphonononga amanxeba nezinto ezithe zandikhathaza....


<< 1 >>