Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate

Taaldebat | Language Debate


<< 1 >>

Die whiteys en hul klassies
Liana Meyer - 2011-11-11
Untitled Document As ek so lees aan al die blogposts, comments, tweets, nuusberigte en opinies wat al geskryf is oor die jongste ontwikkeling in die US se never-ending taaldebat, dan wil dit vir my voorkom dat die meeste van ons eintlik saamstem: die US moet parallelklasse begin aanbied wat beide Afrikaanse en Engelse studente akkommodeer. Ek dink die verskil lê in ons motiewe. Van ons dink dit is belangrik dat beide Afrikaans en Engels as onderrigtaal gebruik word, want ons besef dat daar...

Ware meertaligheid vereis wegbeweeg van unieke Afrikaanse US
Pierre de Vos - 2011-11-11
Untitled Document Artikel 29(2) van die Grondwet bepaal die volgende: Elkeen het die reg om in openbare onderwysinstellings onderwys te ontvang in die amptelike taal of tale van eie keuse waar daardie onderwys redelikerwys doenlik is. Ten einde doeltreffende toegang tot en verwesenliking van hierdie reg te verseker moet die staat alle redelike alternatiewe in die onderwys, met inbegrip van enkelmediuminstellings, oorweeg met inagneming van billikheid doenlikheid die behoefte om die gevolge...

Nie ’n kultuurskans nie, ’n nasionale bate
Jasper van Zyl - 2011-11-10
Untitled Document Omdat Afrikaans ’n spesiale taal is in dié opsig dat dit daartoe in staat is om hoër funksies te verrig, is dit nie ’n blote kultuurskans nie: dis ’n wonderlike, nasionale bate en Stellenbosch moet daarvan getuig. Dis jammer dat die debat nog steeds, na hoeveel jaar, wentel om die meriete van die taalbeleid self. Die taalbeleid is dan juis ontwikkel om toegang tot die universiteit te bewerkstellig, terwyl dit moedertaalonderrig en onderrig in Afrikaans...

Ons is besorg oor die US se taalbeleid
Jacques du Preez - 2011-11-10
Untitled Document Hierdie is nie ’n “mosie van wantroue” soos plek-plek berig is nie. Ons is bloot besorg oor die US se huidige taalbeleid en die beleid van dubbelmedium-onderrig, spesifiek by wyse van die sogenaamde T-opsie wat as uitgangspunt ’n voorgraadse Afrikaanse aanbod van 60 persent waarborg. Ons is besorg oor die praktiese implikasie van die T-opsie, deurdat dit: op voorgraadse vlak ’n 60 persent Afrikaanse aanbod waarborg, maar dat dit in werklikheid nie...

Ernst Marais talks to Naomi Meyer about the language debate which once again flared up at the University of Stellenbosch
Naomi Meyer - 2011-11-08
Untitled Document The language issue is an ongoing debate at the University of Stellenbosch. What is your solution to the problem? Stellenbosch University (SU) must make a firm pronouncement that it is primarily an Afrikaans university where Afrikaans is the main language of tuition. Section 29(2) of the Constitution of the Republic of South Africa 1996 affords Afrikaans-speaking people the right to receive tertiary education in the language of their choice. Against this background there is a real...

Viering van Internasionale Vertaaldag 2011 | Celebrating International Translation Day 2011
2011-09-22
Untitled Document Viering van Internasionale Vertaaldag 2011: “Oorbrugging van kulture” Wes-Kaapse Argief en Rekorddiens, Roelandstraat 72, Kaapstad Vrydag, 30 September 2011 Koste: SAVI/LAMP members: R50 / Nie-lede: R75 (Ligte middagete ingesluit) Aanwysings Die Argief is in Roelandstraat as ’n mens Kaapstad via De Waal-rylaan binnekom. Die gebou is op die linkerkant net langs die Ferrari-handelaar, omtrent drie blokke voor Buitenkantstraat. Tel. 021 483 0400. Parkering:...

Veeltaligheid en die weg vorentoe
Christo van der Rheede - 2011-08-31
Suid-Afrika is ’n land van vele tale. Daarom vereis ons nasionale Grondwet van die staat om praktiese en daadwerklike maatreëls te tref om ons amptelike tale te ontwikkel en die gebruik daarvan te bevorder. In die uitvoering van hierdie opdrag moet die nasionale, provinsiale en plaaslike regerings ag slaan op die taalgebruike en -voorkeure van die inwoners en wetgewing en maatreëls implementeer om die status van alle amptelike tale uit te bou en te bevorder en dít te monitor. Hierdie...

1911-2011: 100 Jaar Maties vir Afrikaans
Maggie van Eeden - 2011-04-06
Die 100 jaar-herdenking van die eerste Studente Taalkonferentie in 1911 vind vanaand in Stellenbosch plaas. Hierdie vergadering tussen studente ’n eeu gelede het gelei tot die Afrikaanse aard van Universiteit Stellenbosch (US) vandag. Piet le Roux, oud-Adam Tas-lid het ’n paar vrae oor dié aangeleentheid beantwoord. Vertel seblief meer oor die eerste Studente Taalkonferentie 'n eeu gelede. Die Studente Taal Konferentie van 'n eeu gelede was die eerste studentekonferensie...

Afrikaanse Taalraad stig eie Jeugliga
2011-03-17
’n Jeugliga vir die Afrikaanse Taalraad – die beoogde stigting daarvan is die uitvloeisel van die Jeugberaad wat die afgelope naweek by die Woordfees van die Universiteit van Stellenbosch gehou is. ’n Groot aantal jongmense, skoliere en studente, het die beraad oor twee dae, onder voorsitterskap van dr. Michael le Cordeur van die Afrikaanse Taalraad, bygewoon. Die fokus van die beraad was Jeugdag 16 Junie 1976 – 35 jaar gelede. Word Jeugdag inklusief gevier? Hoe relevant...

Hoekom universiteitsopleiding in ander tale as Engels wl belangrik is – en haalbaar
Marlene Verhoef - 2011-03-09
Om na te dink oor die belang van universiteitsopleiding in ander tale as net Engels in Suid-Afrika bring mens onafwendbaar by ’n besinning oor wat opvoeding werklik is en wat die rol van taal in so ’n opvoedingsproses is. Op sy beurt dwing dit ook nadenke oor die effek wat taal op onderwysuitkomste het, en oor hoe groot die invloed van hierdie dinamiese en komplekse tussenspel is op die manier waarop skoolverlaters en graduandi, op grond van die kwaliteit van hul verworwe vaardighede,...

Afrikaans as besmette taal: Jeugberaad by US
2011-03-01
Untitled Document Die etikettering van Afrikaans as verdrukkerstaal is die onderwerp van ’n diskussie wat deur die Afrikaanse Taalraad (ATR) by die Woordfees op Stellenbosch aangebied word. Dit vorm deel van Jeugberaad waarheen jongmense oor ’n breë spektrum genooi word. Die doel van die beraad is om ’n klimaat te skep waarbinne Afrikaans van sy negatiewe konnotasie bevry word sodat Jeugdag vorentoe vry en onbevange en inklusief gevier kan word. Die beraad, onder leiding...

AfriForum Jeug se voorlegging aan die Minister van Hor Onderwys en Opleiding, Dr Blade Nzimande
AfriForum Jeug - 2011-02-17


Afrikaans en die Nederlandse Taalunie (NTU)
Wannie Carstens - 2010-12-02
Die byeenkoms van die Nederlandse Taalunie om hulle 30ste bestaansjaar te vier het volgens wat ek hier vanuit België kon aflei, heelwat dekking in die media in Suid-Afrika gekry – ek het by geleentheid selfs daaraan meegedoen. Mense is seker nuuskierig oor wat werklik gebeur het en ek doen gou verslag daaroor. Die Nederlandse Taalunie (NTU) is die liggaam wat hom amptelik beywer vir die uitbou van Nederlands as taal wêreldwyd. Die NTU word bestuur deur ʼn Raad van Bestuur bestaande...

Afrikaans het jou nou nodig
Johan van Zyl - 2010-12-01
“Die wêreldliteratuur is ’n volle orkes - nie ’n dun en eensame fluit nie. Elke taal, selfs die kleinste, is ’n aparte instrument met ’n eie timbre. Literatuur wat in hom volmaak uitgespreek is, word ’n onvervangbare verowering van die mens; gaan dit verlore, ly die hele mensdom skade” (NP Van Wyk Louw). Die legende NP Van Wyk Louw het dié stelling reeds in 1945 gemaak. Het hy reeds toe al bekommerd geraak oor Afrikaans wat neig na ondergang?...

Die Erfenisstigting herdenk ’n eeu van Afrikanerkultuur in Suid-Afrika
2010-10-20
Kort samevatting van ’n simposium ter herdenking aan die stigting van die Unie van Suid-Afrika op 31 Mei 1910 Die simposium is deur ongeveer 50 persone bygewoon en was uiters geslaagd en prikkelend. Drie temas is aangespreek, naamlik Taal en Godsdiens, Kulturele Identiteit en Kulturele Erfenis. Taal en godsdiens Tom McLachlan van Unisa se onderwerp was “Die groei van Afrikaans sedert 1910 tot ’n volwaardige taal”. Hy het die onderwerp bespreek aan die hand van vier aspekte,...

Die ALV byeen in Port Elizabeth
Marius Crous - 2010-10-13
Maandag 27 September 2010 Op die oggend van 27 September kom me K en vriendin Bubbles op die Noordkampus van die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth aan. Hulle is in die stad van winde – met sy historiese geboue uitgelewer aan die gier van ’n Ierse sakeman – vir die tweejaarlikse kongres van die Afrikaanse Letterkundevereniging. Toegerus met genoegsame entoesiasme en ’n kongressak betree die twee die ouditorium. In die glim van die ligte herken...

Waarheen met Afrikaans? – My droom vir Afrikaans
Wannie Carstens - 2010-10-12
Lesing gelewer tydens die Jaarsimposium van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, 30 September – 1 Oktober 2010, Universiteit van Pretoria: Inleiding Dit is nie maklik om te antwoord op ’n vraag soos in die titel van hierdie lesing nie. Daar is gewoon te veel wat in ag geneem moet word voordat ’n mens ’n sinvolle antwoord hierop kan gee. Verder leef ons ook in onsekere tye, met ’n regering wat nie juis besondere ag slaan op die onderhandelde grondwet nie. Dit...

’n Eeu van Afrikanerkultuur in Suid-Afrika
2010-10-06
Simposium ter herdenking aan die stigting van die Unie van Suid-Afrika, op 31 Mei 1910. Saterdag 16 Oktober 2010 Plek: Galery 20.20, Voortrekkermonument Tyd: 08:00 – 17:00 Hierdie relevante en prikkelende simposium met sprekers soos Wannie Carstens, Piet Strauss, Karen Meiring, Flip Buys en talle ander, behoort deur almal wat in die polemiek rondom kulturele identiteit, taal, godsdiens en kulturele erfenis belangstel, bygewoon te word. Registrasie sluit 8 Oktober 2010. Vir navrae...

Leierskap en bestuur as onontbeerlike elemente op die pad na uitnemendheid – perspektiewe vanuit die laerskool
Bennie Aucamp - 2010-09-15
1. Inleidende opmerkings Warren G Bennis deel in sy boek Reinventing Leadership (1995:3-4) die volgende treffende idee: The key to competitive advantage in the 1990s and beyond will be the capacity of leadership to create a social architecture capable of generating intellectual capital ... Intellectual capital means ideas, know-how, innovation, knowledge, and expertise. That’s what’s going to make the difference. [eie kursivering] Die laaste gedeelte van bostaande aanhaling...

Die rol van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Afrikaanse onderwys
Van Zyl de Villiers - 2010-09-15
Konteks Die bydrae van die SA Akademie tot die Afrikaanse onderwyslandskap word gerig deur die oogmerke van die organisasie, naamlik die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die kunste, asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans. In breë trekke behels dit dus dat die Akademie aandring op die wetenskaplike begronding van argumente en voorstelle wat in die openbare diskoers aangebied word – by hierdie konferensie spesifiek die onderwys. Ons kan natuurlik...

Opsomming van ATR-referaat: Chris Klopper
Chris Klopper - 2010-09-07
Onderwerp: Die SAOU: ’n Onbeskaamde en onbevange voorstander vir Afrikaans Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie is tans die enigste vakbond wat onbeskaamd en onbevange die belange van minderheidsgemeenskappe, met inbegrip van taalregte, formeel bevorder. Die Afrikaanssprekende gemeenskap sal moet besef dat die belange van die gemeenskap onteenseglik verweef is met die plek en status van ander minderheidsgemeenskappe in SA en die politieke wil van die ANC om dit formeel te erken en daadwerklike...

Opsomming van ATR-referaat: Dr Tersia King
Dr Tersia King - 2010-09-07
Tema: Die stand van Afrikaans in skole Onderwerp: Bekostigbare Afrikaanse privaatonderwys nou noodsaaklik My persoonlike mening is dat ras nie ’n probleem in die wêreld is nie. Kultuur, met al sy verskille, is waar die probleem lê. Ons verstaan nie mekaar se kulture en die religie wat die waardestelsel daarvan vorm nie. Kultuur word deur omgewing en ander invloede gevorm – invloede wat dikwels ook velkleur- en liggaamsverskille veroorsaak, maar wat ons ook help oorleef binne...

Opsomming van ATR-referaat: Jan Bosman
Jan Bosman - 2010-09-07
Tema: Beskerming, bevordering en bemagtiging deur kultuurliggame “Die formule vir die Afrikaanse gemeenskap is saam te vat in drie begrippe: eiebestaan, naasbestaan en saambestaan.” ~ Willem de Klerk in Afrikaners: kroes, kras, kordaat, 2000 Afrikaanse kultuurorganisasies het oor die jare ’n besondere rol gespeel in die bevordering van Afrikaans, maar ook onderwys deur en in Afrikaans. Dat slegs wit onderwys bevoordeel is, moet gesien en verstaan word binne die breë politieke...

Opsomming van ATR-referaat: Christopher Banda
Christopher Banda - 2010-09-07
Tema: Studenteopleiding en die herinstelling van onderwyskolleges Onderwerp: Die oes en die arbeiders ... In hierdie referaat word enkele knelpunte ten opsigte van onderwys in Afrikaans en studenteopleiding bespreek en ’n paar oplossings aan die hand gedoen. Die eerste knelpunt wat onder die loep kom, is die ouderdom van die huidige Afrikaanse onderwyserskorps en die beperkte getal nuwe toetreders tot die beroep. Slegs sowat 5 000 tot 7 000 nuwe onderwysers word jaarliks deur die tersiêre-onderwyssektor...

Enkele kernwaardes van die Vrye Afrikaanse Universiteit (VAU): Impulsreferaat vir ’n brer debat
Neville Alexander - 2010-09-07
Ek is versoek om ’n paar paragrawe oor die kernwaardes van ’n VAU te formuleer en hoop dat die volgende gedagtes tot ’n breër debat aanleiding sal gee. Ek het probeer om die memorandum so eenvoudig as moontlik te hou en het doelbewus nie gepoog om in filosofiese en ideologiese verfynings te beland nie, sodat ons op hierdie stadium op die onmiddellike problematiek kan fokus. Ek besef natuurlik dat daardie ander gesprek op een of ander stadium na vore gedwing gaan word en neem...

Studenteopleiding en die herinstelling van onderwyskolleges: Hoe en waarom wil ons nou onderwyskolleges herinstel?
Basil F May - 2010-09-07
Die redes vir die sluiting van kolleges is nie meer belangrik nie. Die feite is soms erg verdraai om legitimiteit aan die sluitingsproses te gee. Persone wat min of niks van die luisterryke geskiedenis van onderwyskolleges geweet het nie, is die reg gegee om oor hulle toekoms te besluit en die proses indirek of direk te bestuur. Niemand sal ontken dat, soos in die geval van baie universiteite en technikons, daar op daardie tydstip sake was wat dringend aandag verdien het. As gevolg van die feit dat...

Onderwys in Suid-Afrika: ’n veelkoppige pajamaperd van ’n ander kleur
Bibi Slippers - 2010-09-02
’n Paar komplekse pajamaperde om op te saal. Op die plein voor die Kunstekaapteater waar die Afrikaanse Taalraad se Onderwyskonferensie van 26-28 Augustus plaasgevind het, wei ’n trop absurde veselglas-sebras van allerlei kleure en beskrywings. Sommige van die sebras het meer as een kop; ander het weer geen; party se binnegoed is aan die buitekant, en ander is beskilder met enigiets van seetonele tot slagspreuke. Hierdie bont gespuis het meer te make met die ATR-onderwyskonferensie...

Akademici dit eens: Bevorder Afrikaans n meertaligheid in onderwys
Rudolf Stehle - 2010-09-02
Die toekoms is multikultureel en daarom meertalig. Dit is in dié konteks dat Afrikaans ’n belangrike posisie beklee in die gegradueerde student se taalvaardigheid. Só het prof Russel Botman, die Rektor van die Universiteit Stellenbosch, Saterdag sy spreekbeurt oor die toekoms van Afrikaans as tersiêre onderrigtaal ingelui. Benewens Botman het dr Theuns Eloff, die Visekanselier van die Noordwes-Universiteit, prof Niek Grové, die Registrateur van die Universiteit...

Pharos Speller Speltoetser en woordafbreker nou gratis beskikbaar
2010-09-01
Die gewilde Pharos Speller Speltoetser & woordafbreker is pas opgedateer en bygewerk en is nou versoenbaar met Windows 7. Dit is gratis aflaaibaar hier. Spesifikasies Pharos Speltoetser en Woordafbreker 3.0 vereis een van die volgende Microsoft Windows-weergawes: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista of Windows 7. Pharos Speltoetser en Woordafbreker 3.0 vereis een van die volgende Microsoft Office-weergawes: Office 2000, Office XP, Office 2003, Office 2007, Office 2010. Jy...

Die jeug en die toekoms van Afrikaans in die onderwys
Nico de Wet - 2010-09-01
Ek wil my toespraak graag begin deur ’n bietjie oor myself en my agtergrond te vertel. Ek doen dit om drie redes: Toe ek die eerste keer op die Stellenbosch-kampus by die taaldebat betrokke geraak het, het ek baie gou agtergekom dat as ’n mens vir Afrikaans opstaan en jy manlik en wit is en nog ’n bietjie van ’n baardjie het, word jy met geweldige agterdog bejeën en onmiddellik in ’n boks geplaas. Dalk kan my persoonlike storie ’n gedeelte van...

Die uitdagings vir moedertaalonderrig in ’n veeltalige konteks, met ’n spesifieke fokus op Afrikaans
Neville Alexander - 2010-09-01
Inleidende opmerkings Die samestelling en doelstellinge van hierdie byeenkoms maak dit oorbodig om weer eens die bekende voordele van moedertaalonderrig te herhaal, alhoewel mense geneig is om die eenvoudigste feite tog te maklik te “vergeet” wanneer die waarheid hulle nie pas nie. Ek sou dus graag sommer met die deur in die huis wou val, maar ek moet tog twee proposisies as prolegomena kortliks bespreek, omdat hulle in die vurigste debatte oor die taalkwessie in Suid-Afrika gewoonlik...

Vrye Afrikaanse Universiteit-gesprekgroep: Uitnodiging
2010-08-18
Die Vrye Afrikaanse Universiteit-gesprekgroep kom byeen op 25 Augustus 2010 by die Huis den Nederlanden (SASNEV) te Pinelands. Die verrigtinge begin om 8h30 en duur tot 14h00. Die sprekers sluit dr Neville Alexander, prof Kwesi Kwaa Prah, dr Sias Mostert, dr Dirk Brand en dr Maarten Venter in. Belangstellende akademici, kundiges, filantrope word genooi om die byeenkoms by te woon. Skakel die SBA by 021 4461378 of e-pos Merle van Diemel by [email protected] indien u dit wil bywoon....

AFRIKAANS + ONDERWYS = UITNEMENDHEID: Ons ondersteun moedertaalonderrig
2010-08-12
MINISTERS BY AFRIKAANSE ONDERWYSBERAAD Knelpunte in die onderwys, veral met betrekking tot Afrikaans, word bespreek by ’n nasionale konferensie wat die Afrikaanse Taalraad in Kaapstad belê het. Twee nasionale ministers, onderskeidelik dr. Blade Nzimande, Minister van Hoër Onderwys, en me. Angie Motshekga, Minister van Basiese Onderwys, is genooide sprekers. Die konferensie by die Kunstekaap-teater sluit aan by die gewilde skolefees van die Kunstekaap en word van 26 - 28 Augustus...

Die Amsterdamse tafelronde oor Afrikaans: twee maande later
Rudolf Stehle - 2010-08-12
Met twee maande wat reeds verloop het sedert die Amsterdamse tafelronde oor Afrikaans op 28 Mei vanjaar het Rudolf Stehle by van die deelnemers gaan hoor wat hulle indrukke van die konferensie was. Hy het hulle ook gepols oor die vordering van samesprekings met potensiële vennote. Willem Botha van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) op Stellenbosch meen die konferensie het in ’n baie goeie gees plaasgevind. “Daar was opregte belangstelling in die aktiwiteite en behoeftes...

Amsterdam-tafelronde oor Afrikaans: Rudolf Stehle berig oor die werk van die voortsettingskomitee na die konferensie
Rudolf Stehle - 2010-07-20
Amsterdam het op 28 Mei gasheer gespeel vir ’n konferensie oor die rol van Afrikaanstalige onderwys en opleiding in die bestryding van armoede in Suid-Afrika. Die organiseerders het nie op hulle laat wag nie, en onmiddellik na afloop van die konferensie is ’n voortsettingskomitee in die lewe geroep. Volgens die amptelike verslag van die konferensie sal die komitee via Afrinetwerk die sluit van vennootskappe tussen Suid-Afrikaanse en Nederlandse organisasies fasiliteer. Verder sal betrokkenes...

Sokkeruitsendings misken Afrikaans en ander amptelike tale
2010-06-15
Die Afrikaanse Taalraad (ATR) dra hiermee ons gelukwensing oor aan Bafana Bafana. Ons is trots op die span se vertoning in die openingswedstryd en glo dat ’n basis gelê is waarop voortgebou kan word. Die ATR wil terselfdertyd sy ongelukkigheid uitspreek oor die miskenning van Afrikaans en ander inheemse tale deur SABC TV. Vooraf is geadverteer dat almal in hul eie taal na die Sokkerwêreldbeker-uitsendings sou kon luister. Op die “Language”-skakel kan daar uit Engels,...

Tolkdienste bring harmonie
2010-06-10
Die Afrikaanse Taalraad (ATR) het met belangstelling kennis geneem van prof. Theuns Eloff, rektor van die Noordwes-Universiteit (NWU), se mededeling dat hy daarin geslaag het om rustigheid op sy kampus te bewerkstellig met die benutting van tolkdienste vir anderstaliges. Daarmee is bewys dat verskillende taalgroepe in harmonie saam kan studeer en leef. In die Suid Afrikaanse onderrigkonteks is simultaantolkdienste, soos wat dit aan die NWU en enkele skole toegepas word, betreklik nuut. Dit word...

Amsterdam-tafelronde oor Afrikaans: Verslag
Rudolf Stehle - 2010-06-01
Die idee van ’n Vrye Afrikaanse Universiteit (VAU) het wyd aanklank gevind onder Nederlanders en Vlaminge wat Vrydag die rondetafelkonferensie oor Afrikaans in Amsterdam bygewoon het. “As ons nie radikaal anders gaan kyk na die konteks waarbinne ons Afrikaans se posisie as wetenskaptaal verseker nie, is dit neusie verby,” het Christo van der Rheede van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) aan die gehoor gesê. Van der Rheede het gesê dat Afrikaans as wetenskaptaal...

Amsterdam-tafelronde oor Afrikaans: Rudolf Stehle gesels met Willem Botha
Willem Botha - 2010-05-12
Afrikaans is op 28 Mei vanjaar die onderwerp van ’n tafelronde in Amsterdam. Hierdie eendagkonferensie word deur die NZAV (Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging) georganiseer en deur die Nederlandse Taalunie gefinansier. Rudolf Stehle het met Willem Botha gesels oor sy deelname. Namens wie woon u die konferensie by? As hoofredakteur en uitvoerende direkteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT). Waarom woon u die konferensie by? Alhoewel die hooftaak van die WAT is om die...

Lig in die tonnel in die taaldebat
2010-05-10
Lig in die tonnel in die taaldebat. Dis die siening van die Afrikaanse Taalraad en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns oor die aankondiging van die Departement van Kuns en Kultuur dat die Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale nog in hierdie jaar voor die Parlement sal dien. Dit is inderdaad ’n saak van dringendheid dat die regering, soos die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika vereis, sy gebruik van die amptelike tale met onder meer wetlike maatreël reguleer en moniteer....

US skenk R1 miljoen vir WAT
2010-05-07
Vlnr: Willem Botha, Hoofredakteur en Uitvoerende Direkteur van die WAT, Leon de Stadler, Jakes Gerwel en Magda Fourie, Viserektor: Onderrig (US) Die Universiteit Stellenbosch (US) gaan R1 miljoen aan die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) beskikbaar stel. Prof Magda Fourie, Viserektor: Onderrig, gaan op Vrydag 7 Mei die donasie tydens ’n spesiale geleentheid aan die WAT oorhandig. Die US is reeds sedert 1930 die gasheer vir die WAT. Dr Willem Botha, Hoofredakteur en Uitvoerende...

ATR reager op COSAS Gauteng se versoek dat sekere ''rassistiese'' Afrikaansmedium-skole gesluit word
2010-05-05
Die Afrikaanse Taalraad (ATR) het met groot kommer kennis geneem van COSAS Gauteng se oproep verlede week dat sekere “rassistiese” Afrikaansmedium-skole gesluit word omdat hulle ’n “un-original Afrikaans” as onderrigmedium sou gebruik om swart studente op grond van ras uit te sluit. Hierdie oproep bevat sekere stellings en veronderstellings wat die ATR nie onbeantwoord kan laat nie. Die stelling dat Afrikaans nie oorspronklik van Afrika is nie, weerspieël...

Als nie maanskyn en rose in Afrikaanse taaltuin
Rudie van Rensburg - 2010-05-05
Noudat die stof gaan lê het oor Breyten Breytenbach se onlangse voorspelling dat ons in sy leeftyd nog die begrafnis van Afrikaans gaan bywoon, is dit moontlik ’n geskikte tyd om ’n 2010-oudit te doen oor die stand van Afrikaans. Die meerderheid Afrikaanses het Breyten van ’n oormaat pessimisme beskuldig. Want ons jol dan nog só lekker in die taal wat ons saam met moedersmelk ingekry het. Ons sing op rockkonserte, ons lees Rapport en Huisgenoot, en die taal kook...

Amsterdam-tafelronde oor Afrikaans: Rudolf Stehle gesels met Wannie Carstens
Rudolf Stehle - 2010-05-04
Afrikaans is op 28 Mei vanjaar die onderwerp van ’n tafelronde in Amsterdam. Hierdie eendagkonferensie word deur die NZAV (Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging) georganiseer en deur die Nederlandse Taalunie gefinansier. Rudolf Stehle het met Wannie Carstens gesels oor sy deelname. Namens wie woon jy die tafelronde-gesprek by? Ek woon die tafelrondegesprek by namens die Afrikaanse Taalraad (ATR), waarvan ek tans die voorsitter is. Waarom woon jy die gesprek by? Ek het sedert Oktober...

Amsterdam-tafelronde oor Afrikaans: Rudolf Stehle gesels met Christo van der Rheede
Rudolf Stehle - 2010-04-22
Afrikaans is op 28 Mei vanjaar die onderwerp van ’n tafelronde in Amsterdam. Hierdie eendagkonferensie word deur die NZAV (Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging) georganiseer en deur die Nederlandse Taalunie gefinansier. Rudolf Stehle het met Christo van der Rheede gesels oor sy deelname. Waarom woon jy die konferensie by? Ek is uitgenooi om te kom praat oor die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA) se taalbemagtigingsprojekte en oor die Vrye Afrikaanse Universiteit (VAU). Wat...

Opvolggesprek insake Vrye Afrikaanse Universiteit Gespreksforum
Christo van der Rheede - 2010-04-16
Beste Kollegas ’n Opvolgbyeenkoms word vir Saterdag 24 April 2010 om 10h00 by die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans se kantore in Kaapstad gehou waar ons onder andere die volgende gaan bespreek: Strategiese raamwerk vir VAU Operasionele raamwerk vir VAU Ander verbandhoudende sake Laat weet asseblief vir Merle van Diemel by [email protected] indien u die vergadering wil bywoon. U is ook welkom om ander belangstellendes saam te nooi. Besoek ook gerus die volgende...

Amsterdam-tafelronde bespreek emansipasie deur Afrikaans
Rudolf Stehle - 2010-04-16
Afrikaans is op 28 Mei vanjaar die onderwerp van ’n tafelronde in Amsterdam. Hierdie eendagkonferensie word deur die NZAV (Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging) georganiseer en deur die Nederlandse Taalunie gefinansier. Volgens die organiseerders het die konferensie ten doel die bevordering van Afrikaanstalige onderwys en opleiding in die breedste sin van die woord. Die kriterium wat daarby gehanteer word, is taal. Afrikaans is ná Zulu en Xhosa die derde grootste taal van Suid-Afrika....

Amsterdam-tafelronde oor Afrikaans: Rudolf Stehle gesels met Ingrid Scholtz
Ingrid Scholtz - 2010-04-16
Afrikaans is op 28 Mei vanjaar die onderwerp van ’n tafelronde in Amsterdam. Hierdie eendagkonferensie word deur die NZAV (Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging) georganiseer en deur die Nederlandse Taalunie gefinansier. Rudolf Stehle het met Ingrid Scholtz gesels oor haar betrokkenheid. Waar kom die idee vir 'n konferensie vir die bevordering van Afrikaanstalige onderwys en opleiding vandaan? Die idee om Suid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse organisasies bymekaar te bring rondom...

’n Vrye Afrikaanse Universiteit
2010-03-19
Besware teen die gedagte aan ’n Vrye Afrikaanse Universiteit (VAU) sal die inisiatiefnemers nie afskrik nie, het die Hoof Uitvoerende Beampte van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, prof Jacques van der Elst gesê. Hy het verwys na ernstige bedenkinge van regeringskant wat uitgespreek is tydens ’n program Robinson Regstreeks wat deur kykNET uitgesaai is. Die sameroeper van die VAU-inisiatief, mnr Christo van der Rheede, Direkteur van die Stigting vir die Bemagtiging deur...

SAVI-persvrystelling: Hooggeregshofbevel oor die regering se grondwetlike verpligting oor taal
2010-03-17
Die SA Vertalersinstituut (SAVI) spreek sy tevredenheid uit oor die uitspraak van die hooggeregshof van 16 Maart 2010 waarin die regering beveel word om binne die volgende twee jaar sy grondwetlike verpligtinge oor die gebruik van die amptelike tale na te kom. As ’n nieregeringsliggaam wat vertalers en tolke verteenwoordig, het die Vertalersinstituut sedert 1994 met groot geesdrif die gees en letter van die taalklousule in die Grondwet ondersteun en die gebruik van al die amptelike ...


<< 1 >>