Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

Afrikaans as besmette taal: Jeugberaad by US


2011-03-01

Untitled Document

Die etikettering van Afrikaans as verdrukkerstaal is die onderwerp van ’n diskussie wat deur die Afrikaanse Taalraad (ATR) by die Woordfees op Stellenbosch aangebied word.   Dit vorm deel van  Jeugberaad waarheen jongmense oor ’n breë spektrum genooi word.  Die doel van die beraad is om ’n klimaat te skep waarbinne Afrikaans van sy negatiewe konnotasie bevry word sodat Jeugdag vorentoe vry en onbevange en inklusief gevier kan word.

Die beraad, onder leiding van dr Michael le Cordeur, ondervoorsitter van die ATR en voorsitter van die BEd-Programkomitee van die US se Departement Kurrikulumstudie (Afrikaans), sal aan jongmense ’n geleentheid bied tot kritiese en ingeligte besinning oor die gebeure rondom Soweto-dag, 35 jaar gelede.

Sprekers op dag 1 sluit in prof Albert Grundlingh, voorsitter van die US se Geskiedenis-departement, wat ’n historiese oorsig sal bied, en drs Hendrik Theys, dosent in Afrikaans en Opvoedkunde en ATR-bestuurslid.  Verteenwoordigers van KSUT (Bellville), Northlink Kollege (Bellville) NWU-PUK, UP, US, UV en UWK is genooi om deel te neem aan ’n paneelbespreking deur studenteleiers.  Dr Llewellyn MacMaster, studentedekaan van die Universiteit van Stellenbosch, sal hier die leiding neem.  Op dag twee sal daar ’n aanbieding wees van poësie en liedjies uit 1976 deur studente van KSUT (Mowbray-kampus).  Daarna sal bekendes uit die sewentigjare, die toenmalige politieke aktivis Cecyl Esau, tans verbonde aan die Institute for Justice and Reconciliation,en ds Zack Mokgoebo, bekende VGK-kerkleier en predikant van Orlando, Soweto en destyds lid van die Belydende Kring, hul persoonlike ervaring van die Soweto-gebeure met die gehoor deel.  Daar sal ruim geleentheid wees vir deelname aan die interaktiewe besprekings, ook in kleiner groepe.

Die beraad het ten doel om spesifiek aan die jeug ’n stem gee.  Deelname aan die besprekings word sover as moontlik en by voorkeur beperk tot persone nie ouer as 35 nie, hoewel die verrigtinge vir almal toeganklik is.

Ten einde te verseker dat almal se stemme gehoor kan word, word daar voorsiening gemaak vir ’n tolkdiens. 

Bywoning is gratis. Daar is egter ’n beperkte aantal sitplekke.  Bespreek dus vandag nog u plek deur Ria Olivier, Suidelike verteenwoordiger, te skakel by 084-221-9153 of stuur e-pos  (ria.olivier@mweb.co.za) of faks (086-216-7410).  Besoek www.afrikaansetaalraad.co.za vir verdere inligting.


Datum van die beraad: Vrydagmiddag 11 en Saterdagoggend 12 Maart.

Plek: Attie van Wyk Ouditorium, Teologiese Fakulteit, Universiteit van Stellenbosch.