Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Ander | Other

Kensani se vlieër


2006-12-08

Kensani se vlieër
Skrywer: Alanna Deall
Prys: R69,95
Jacklin Enterprises (PTY) LTD
Formaat: 205mm x 262mm (P)
Omvang: 28pp
Bindwerk: Hardeband

Hierdie boek is beskikbaar in:
Afrikaans: ISBN-13: 978-1-4150-0708-X
Engels: ISBN-13: 978-1-4150-0707-1
Setswana: ISBN-13: 978-1-4150-0711-X
isiXhosa: ISBN-13: 978-1-4150-0709-8
isiZulu: ISBN-13: 978-1-4150-0710-1

OOR DIE BOEK

Sedert sy vrou oorlede en sy kinders almal groot stad toe is om hul fortuin te soek, bestaan Kensani se dae daaruit om houtdiertjies te kerf. Terwyl hy eendag so sit en kerf in die skadu van sy gunstelingboom, versteur ’n geruis sy gedagtes. ’n Groot geel plastieksak kom na hom toe aangefladder. Kort daarop volg ’n paar kort bruin beentjies wat ’n bra uitasem seuntjie dra.
Kensani en Pondamali word vriende terwyl hulle saam ’n vlieër maak.
Hierdie is ’n teer storie van ’n eensame ou man en die geluk wat ’n seuntjie in sy lewe meebring.
Die boek is geskik vir die vyf- tot negejarige ouderdomsgroep.

Hierdie boek is op die White Ravens 1996-aanbevelingslys van die Internationale Jugendbibliothek.

OOR DIE OUTEUR

Alanna Deall is die ma van vier kinders en is ‘n kunsonderwyser in Witrivier. Kensani se vlieër is gebaseer op Alanna se ervarings toe sy kuns aangebied het by die sendelingskool, Africa School of Missions.

OOR DIE ILLUSTREERDER

Diek Grobler werk in ‘n verskeidenheid mediums en dissiplines: keramiekbeeldhouwerk, olie- en gouacheskilderye, scraperboardtekeninge. Hy werk ook in tyd-gebaseerde dissiplines: vertoonkuns, 2D-rekenaaranimasie en “stop-motion”-animasie. Hy stal sy werk sedert 1988 uit, het al 11 solo-uitstallings in SA en een in Londen gehad, en sy werk is in verskeie groot publieke en korporatiewe versamelings ingesluit. Sy geanimeerde films is vir verskeie intenasionale feeste gekies, oa Anifest Trebon 2005, Tsjeggo-Slowakye, Zlin Internasionale Filmfees, Tsjeggo-Slowakye, Cortoons on the Bay Internasionale Animasiefees, Positano, Italië, en Krokfest 2005, Oekraïne. Hy is gekies as wenner, grafiese kuns afdeling, van die Suid-Afrikaanse been van die Internasionale Olimpiese Komitee Kunskompetisie in 2004, en het Suid-Afrika by die 2005 Delfiese Spele in Maleisië verteenwoordig.


Khaete ya Ga Relebogile
 
Alanna Deall
 
Ditshwantsho Diek Grobler
 
E sa le mosadi wa gagwe a tlhokafala le bana ba gagwe ba gola, Sebedi o ne a dirisa malatsi a gagwe go betla diphologolo tsa dikgong. E rile ka letsatsi lengwe fa a betla, ka fa tlase ga moriti wa setlhare se a se ratang thata sa feiye, a utlwa go swaratlhanya ga sengwe. Kgetsana e e serolwana ya fofela ntlheng ya gagwe. Se se neng se e setse morago e ne e le maoto a mantshonyana a a neng a rwele mosimanyana yo o feletsweng ke mowa.
            Relebogile le Sebedi ba ne ba nna ditsala tse dikgolo jaaka ba ne ba aga khaete mmogo.
            E ke polelo e e monat{s]ana ya monnamogolo o o jewang ke bodutu le boitumelo jo bo tlisitsweng mo botshelong jwa gagwe ke mosimanyana.


Ikhayithi kaKhaya

Ukususela oko yabhubhayo inkosikazi yakhe, babe nabantwana sebekhulile uPhakamile wachita lintsuku zakhe ngokuqingqa izilwanyana zamaplanga. Wathi esaqingqa emthunzini wowona mthi awuthandayo omdala womkhiwane ngenye imini, waphazanyiswa ngurhwasha-rhwasha othile. Ingxowa enkulu emthubi ya ndandazela yeza ngakuye. Yayilandelwa kufutshane yimilenze emincini emdaka ngebala, ethwele inkwenkwana eyayiphelelwe ngumoya wokuphefumla.
Ukhaya noPhakamile bahlanganiswe negendlela engaqhelekanga: ubublobo babo baya bukhula xa bebesenza ikhayithi kunye.
Libali lexhego elililolo elibomi balo buye bahlwatyiswa yinkwenkwana.


Ikhayithi LikaKhensani

Selokhu unkosikazi wakhe ashona futhi nezingane zakhe sezikhulile, uKhensani uchitha isizungu ngokubaza izilwane zokhuni. Kuthe ngolunye usuku esabaza ngaphansi komthunzi wesihlahla asithandayo somkhiwane, waphazanyiswa ukukhwahlaza komsindo. Isikhwama esikhulu esiphuzi sasimpampa siza kuye. Emva kwaso kwakulandela imilenze emibili emincane ensundu ngebala ithwele umfana omncane owayekhefuzela. Ubungani bukaKhensani noPhondomali buyaqhakaza ngenkathi bakha ikhayithi ndawonye.
Le yindaba emnandi yendoda endala enesizungu kanye nenjabulo elethwa umfana omncane empilweni yayo. 


Vir verdere inligting bel Aré van Schalkwyk op (011) 265-4397 | E-pos: are@jacklinenterprises.com