Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Geestelik | Spiritual > Artikels | Features

Die bestaan van 'n Godheid


Naas Ferreira - 2009-01-23

Dit is nogal insiggewend hoe party mense oor hierdie sake dink.

Die eerste gedagte wat by my opkom, is mens se vertrekpunt oor sulke goed.

As jy weens een of ander beletsel, ongelukkigheid, ongeloof, selfs 'n wrok van een of ander aard redes soek waarom God nie bestaan nie, is dit seer sekerlik, soos Coenie se skrywe bewys, relatief eenvoudig om die bestaan van 'n Skepper te probeer wegredeneer.

As mens, aan die anderkant weer, nie 'n probleem het met die idee van 'n oppermagtige Wese nie, dan sal mens eerder konsentreer daarop om, soos my oorle Pa altyd gesê het, net 'n "goeie mens" te wees. Wat miskien meer vrug behoort af te werp, want hierdie rondomtalie-gesprekke oor of God bestaan of nie, bring niemand iets in die sak nie. Ek kan egter verstaan waar Nolte en sy ewedenkendes vandaan kom. Mens kan maklik vra hoekom die God van Liefde, soos ons geleer is, dan toelaat dat daar soveel lyding in die wêreld is. Ek dink dis miskien hulle hoofbeswaar teen onvoorwaardelike geloof in 'n God per se.

Dit is egter 'n bietjie verwaand om te dink die mens kan maar net aangaan om ander mense te vernietig, die omgewing te verniel, oorloë te voer, die eie-ek te verhef ens ens en dan te verwag dat als weer deur die “God van Liefde” reggetrek moet word. Juis daarom het Hy vir ons soveel mag gegee om dinge op aarde te beheer sodat ons ons eie goeie gesonde verstand kan gebruik om nie al daai lelike dinge te doen nie en op daai manier dan 'n lat vir ons eie sterte te sny nie en dan sit ons met die gebakte pere agterna nie en dan wil ons God blameer vir als wat ons verkeerd gedoen het of ons wil selfs bevraagteken of daar wel 'n God is. So is die mens mos maar.

Eintlik is daar heelwat stories (ook in die Bybel, as ek reg onthou) wat aandui hoe mense hulle van kleintyd af teen die idee van 'n Godheid verset het. Dit nou na aanleiding van Nolte se bewering dat party mense "godgene" in hulle ronddra oor hulle graag "wil" glo in 'n God, maar dat dit eintlik ‘n kunsmatige kondisie in hulle eie gedagtes is. Nouja, daai tipe van redenasies kry mens ook.

Vir my is die bestaan van 'n Godheid egter nie 'n kwessie nie. Daarvoor is daar meer as genoeg waarskynlikheidsgetuienis om Sy bestaan te bewys. Meer hieroor later.

Net gou: oor om aan God in menslike terme te dink (die stukkie in paragraaf 3 van Nolte se skrywe oor prof Izak du Plessis se boek God en die Wetenskap): As ons aanvaar dat die mens na God se beeld geskape is (dus - ons lyk soos God), waarom kán ons nie aan Hom in menslike terme dink nie? Om sy Wese en sy dade per se egter te kan begryp en te konseptualiseer is bo ons almal se vuurmaakplek, maar meer daaroor hier onder.

Die regsbeslissing in die VSA-regsgeding Kitzmiller vs Dover Area School Board (sien bylae) ten gunste van evolusie het nie die idee van 'n Godheid verwerp nie, maar is slegs beslis op die getuienis wat regter Jones voor hom gehad het dat die klaers meer getuienis voor hom geplaas het oor die bestaan van evolusie as wat die respondente ten gunste van Intelligente Ontwerp (IO) kon voorlê. Dit was, soos die bygaande artikel oor daai regsbeslissing aandui, die fout van die respondente wat ten gunste van IO getuig het. Talle IO-kundige getuies het nie by die verhoor opgedaag nie en dié wat wel daar was, was nie opgewasse teen die klaers in die saak se regsverteenwoordigers se argumente nie. Hulle het hulle beste probeer, maar kon nie die regter oortuig dat dit nodig was om IO ook in die skoolleerplanne te reflekteer nie. Dit het nie saak gemaak wat die regter se oortuigings was nie. Soos wat met die Zuma-verkragting(stort)saak gebeur het, kan regters hulle beslissings net grond op getuienis wat hulle voor hulle het.

Nolte maak natuurlik die klassieke fout deur te wil baklei oor God soos in die Bybel voorgestel (sien sy verwysing na die kerkvaders van 1 600 jaar gelede). Mens moet mos voorsiening maak daarvoor dat daardie mense wel vasgevang was in die greep van vrees vir die bonatuurlike (bygeloof) en dat daardie sienings noodwendig deurgesyfer het na die uiteraard hoofsaaklik ongekunstelde en ongeletterde massas van daardie tyd, 'n feit wat absorpsie van die bonatuurlike vertrekpunte vir hulle vergemaklik het. Daarom dat soms valse en verwronge sienings oor wat "Godheid" en "Goddellikheid" behels, in die kerke opgeneem is en wat dikwels vandag nog deur sommige goedgelowiges ("gullible" mense) geglo word. Talle mense huldig vandag steeds 17de-eeuse sienings oor God wat inderdaad vir die hedendaagse vrydenkers as verwronge sou voorkom.

Daar is verskeie waarskynlikheidstoetse wat mens kan aanwend om die bestaan van 'n Intelligente Ontwerper te verklaar (waarskynlikheid: “balance of probabilities” = ‘n erkende statistiese regsgrond wat as aanvaarbare getuienis in ‘n hof gebruik kan word).

'n Interessante ene is die "horlosiemaker"-teorie, wat eenvoudig sê dat as mens in die bos loop en 'n horlosie op die grond optel, sal jy outomaties aanneem dat die horlosie deur iemand ontwerp en gebou is. Daar is geen rede hoegenaamd om te dink dat die horlosie vanself "aanmekaar kon gespring het" nie. Dit verwys na die hoë kompleksiteit van organismes in die natuur wat beswaarlik vanself aanmekaar kon gespring het. Sien in hierdie verband die bylae oor die "flagellum motor" en die idee van "irreducible complexity", wat pleinweg beteken dat die aandrywingsmeganisme van die besondere organisme, in hierdie geval die ecoli-bakterie, so kompleks is dat hy hoegenaamd nie stuk vir stuk ("reduced to small pieces"), geleidelik ("gradually") kon ontwikkel het nie. Die ecoli-bakterie is 'n mikroskopiese organisme wat met so 'n komplekse elektriese motor in sy agterstewe sit. Die illustrasie wys skematies hoe die ding werk - net soos 'n kar se alternator.

'n Ander interessante ene is: omrede die feit dat evolusie op die beginsel van "geleidelikheid" oftewel "gradualism" berus, beteken dit dat volgens daai teorie alles in die lewe geleidelik vanself oor miljarde jare moes gevorm het. As mens daaraan glo, dan impliseer dit dat jy 'n klip in die veld kan gaan neersit en as jy dan by wyse van argument 15 miljard jaar later weer daar verbykom, dan het die klip in 'n blinksplinternuwe Mercedes Benz verander. Op ‘n balans van waarskynlikheid, hoogs onwaarskynlik, selfs gegewe die tydsbestek hier ter sprake.

Die kersie op die koek is egter vir my die feit dat ons hele bestaan, die lewe, die uitspansel soos ons hom vandag ken, op ongeveer agt basiese boustene berus
(sien die aangehegte opsomming van ‘n artikel deur Totten) – goed soos koolstof, helium, berillium, swaartekragte, kernkragte ens, waarsonder niks hier en elders in die uitspanselruimte sou kon bestaan het as al daai komponente, soos Totten beskryf, nie in die fynste verhoudings en op presies die korrekte tye bymekaar gevoeg was nie. Dit beteken eenvoudig dat daar 'n aanvanklike Intelligente Ontwerp van die basiese komponente van die lewe moes gewees het en dat (op ‘n balans van waarskynlikhede wat meer waarskynlik as die klip-tot-Mercedes Benz-waarskynlikheid is) Hy, soos ons duidelik in die biologiese wetenskappe kan sien, elke sel van elke organisme vooraf moes geprogrammeer het met die vermoë om by bepaalde omgewingsfaktore aan te pas. Byvoorbeeld, as mense langdurig in die son verkeer, sal  hulle uiteindelik (oor miljoene jare) 'n donker vel ontwikkel. Of, as mens in 'n koue wêreld leef, sal mens (oor miljoene jare) 'n harige vel ontwikkel sodat jy nie te koud kry nie.

So behoort geleerde mense, soos ek raai Nolte is, die feite te verstaan dat hoegenaamd niks ooit hier sou kon gebeur het as dit nie vir 'n Intelligente Ontwerper was nie. Wat Nolte en sy mededenkers evolusie noem, is niks anders as "omgewingsaanpasbaarheid" nie. En dit besit elke sel van elke liewe organisme (op aarde). Selfs die mees geharde ateïs behoort daarmee saam te stem.

Verder, as mens die skuld op God (die "Intelligente Ontwerper") vir al die gemors in die wêreld wil pak, dan moet jy liewer gaan kyk wat die mens reeds sedert of selfs voor Sodom en Gomorra als al aangevang het om die Boosheid te laat seëvier. Ek’s eintlik verbaas dat God nie lankal hierdie plek, Aarde, en al die mense hier in hulle respektiewe malle verstande in gestuur het nie omrede hulle so hardnekkig vaskleef aan hulle verwronge idees om die bestaan van God te misken nie en om die aarde en als daarin “te rape, te gryp en te escape" nie. Net dit is vir my genoegsame bewys dat Hy wel ‘n Lewende God van Liefde is, anders sou hy die lot van ons lankal op die ashoop van die uitspansel uitgesmyt het.

Lees gerus die bylaes. Ek hoop dit help om begripsverheldering teweeg te bring.

Bylaag 1

Bylaag 2

Bylaag 3