Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Uwile uPW Botha


Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-11-03

(Uzelwe ngowe-12 kweyoMqungu 1916, wasweleka ngowama-31 kweyeDwarha 2006)

Lo mgawuli namhl’ uphinde wenz’ esezolo,
Exway’ izemb’ egxeni wonde ngexhoba walosela;
Nanamhla khang’ abhungise, ufike njengesela,
Nanamhl’ ube ngundaba-mlonyeni njengesiqhelo,
Wasishiya sibamb’ ongezantsi, bambi benyembezana.

Umthabathe ngokuzolileyo, kambe yen’ engazolanga,
Ngokwambatha loo ngubo yobuthongo, kanti kukuphumla,
Nakuphumla oko - kokwaphakade, kant’ akumfanelanga.
Hayi, hayi mawethu! Sekhe kwaba kuhle phi na ukufa?
Zange kwaba kuhle – nanamhla ke, akwamkelekanga.

Awu madoda! Lemk’ ixhalang’ elingqongqo bafondini,
UGroot Krokodil – aziwa ngalo lemikhala yengcinezelo,
NguPieter Willem elakowabo kwelaseFreyistata,
Zimbulisa ngalo neentaba zokowabo zoKhahlamba;
Kodwa namhla zifane zagungqa zahlokoma zayeka.

Ukuwa kwale ndembelele kushiy’ inkal’ isaxing’ etyeni,
Kambe asikokwethu kon’ ukugweba nokugqiba;
Kwelo Komkhul’ umntu ngamnye wonik’ ingxelo,
Azathuze kuvokotheke ngezakh’ izishiqi nezenz’ ezigwenxa;
Kambe yen’ esadl’ amazimb’ uwenzil’ amanyal’ onyanyekayo.

Igazi labamsulwa likhe laphalala kwaba bubutyadidi,
Likhe lenziw’ idini loxolelwaniso kwaba lichibi,
Kukhe kwagqub’ izixholoxholo kwaphanz’ ucwangco,
Kuzekwa lo Nonkululeko nje umzingis’ akanashwa;
Phof’ ilishwa lamahlwants’ engqele livakele koonozakuzaku.

Namhla saphum’ ingqina sizingela lo Masilingane
Siwasongil’ amanqindi siphume ngendlu,
Waba lilitye lenyengane lo Mphathi – enguZwilakhe mpela,
Santlokothisw’ okwezinja, sinkulwa ngenduk’ emfutshane,
Yalichibi leenyembezi kweli loMdibaniso uphela.

Nanamhl’ oku – kusekh’ ukutshixiza kwamazinyo,
Kusekh’ ukunikinwa kweentloko – ngegama lakhe;
Enabel’ uqaqaqa nje, akawaqhaqhang’ amabholo,
Kuse kud’ engqinibeni, ukuba kuvel’ ooTikoloshe,
NeKomishoni yoxolelwaniso ibuye nelize.

Midak’ engeva sepha – ngokukodw’ eyasemlungwini,
Nangoku ndiyazi nibuhlungu, intliziyo zilijaja ligazi,
Zimbi zithwal’ inqala, ingqumbo, intiyo nentuthumbo;
Ngenen’ ukhe wanigqebh’ angophiyo – elawula ngegqudu;
Elona yeza ke luxolelwaniso – ndinixelele mna!

Kubo bonke abakhe bangcamla kuloo ncindi yekhala –
Abakhe bathothoza phantsi kweso sandla singqwabalala –
Bephil’ ubomi bentshontsho kumhlaba wookhokho babo –
Ndiphakamis’ Uxolo maqabane – mxoleleni mawethu;
Awakwenzayo lo mngeneleli kusuke kwafana nokwadalwayo.

Hamba kakuhle PW wamadlagusha, thina matyathangubo asinanqala,
Kambe kuthiwa loo nt’ uyenzay’ uyazenzela – woma wedwa nasembuzweni.
Ngelishwa lomhluzi wamanqin’ egxabh’ enkonkxeni ke ...
Ngaphesheya kwengcwab’ akusekho kubuya ngamva;
Phof’ asikokwethu kon’ ukugweba nokugqiba – kokoMdali!This poem is a tribute to PW Botha in isiXhosa. In it PW is praised (bongaed) for his role as Prime Minister of South Africa. The poet ends off by appealing to those who suffered to forgive and forget - a call for reconciliation is made, so to speak.