Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Xhosa

Ixhegokazi


Mpayipheli Maliviwe - 2008-02-25

[The poem describes the important role a grandmother plays in life as a role model to all.]

Zingalibaleka zonk’ izinto kobeth’ ubomi,
Zingathandwa zibuye zizothe zonk’izint’ ebomini,
Kodwa hayi ngelam, ixhegokazi.
Owam umakhul’ uyidlalil’ eyakh’ indima kobam ubomi,
Owam umakhul’ unalw’ igalelo kweyam impumelelo.
Kungoko ke ndizingomb’ isifuba ngelam ixhegwazana,
Owam umlom’ awuvaleki ncam ngenxa kamakhulu,
Ndingekathethi ngowam umakhulu yazin’ ikhona ingxaki.

Esona sisele senyathi mna ndiyasazi ngumakhulu,
Umthombo ompompoz’ uxolo nemviswano.
Oyena mcebisi wenene mna ndiyamazi,
Imbiza ephek’ imbeko nentobeko yaziwa ngumakhulu,
Iincwadi equleth’ inyaniso yaziwa kwanguye.
Kaloku lona lihambe de lagabadela kulo mhlaba.
Iinzima neenzingo zalo mhlaba yen’ uzivile de wonela,
Ezimnandi nezikrakr’ ukhe wazingcamla ngolwakh’ ulwimi.
Aba makad’ enetha nga-angathathelw’ ingqalelo akhathalelwe nguwonke-wonke.

Elam ixhegokazi ligqwesile ngeyal’ inkathalo,
Izinto sezingemtakaNgqik’ ekhayen’ akapheli mathemba.
Mdala phakathi komhlamb’ omdala mncinci kwabancinci.
Omncinci wombeswa ngothotho lwempahla naxa ligqats’ubhobhoyi,
Isizathu ikukulungiselel’ imin’ ezayo nengaziwayo.
Imini eya kuqhayisa ngeyay’ ingqele nenkwankca kwabanganxibiyo.
Nokuba “ikat’ingalal’eziko” yen’ ubhokoxa eyakhe inxili kuphel’ indlala.
Akafuni nokuva ngowakh’ umzukulwana nowakh’ umntwana.
Mbone mhla, engxolel’ ose isandla kowakh’ umntwana,
Mbone mhla, enqand’ ingxabano phakathi kotata nomama kutsho kutyalw’uxolo.

Ecaweni, umakhulu ngumzekelo kaloku waziwa ngokuthand’ uxolo,
Esikolweni, umakhulu yinkalanzinzi kaloku waziwa ngolwazi.
Zikhona ke neziyatha zongqikan’ ezingayiboniyo le nyhweba,
Ezihlalel’ ukuphatha kakubi besophul’ iintliziyo zoomakhulu,
Ezo ziman’ ukucuntsula kuloo nkam-nkam yoomakhulu bethu,
Ndihlaba ikhwelo koweth’ urhumente ngale nyew’ itshisamabunzi.
Xa kuza kugwintwa la maxhegwazana ngubani oya kubumb’ isizwe?
Anilazi na elithi “ukufa kwentak’endala, amaqand’ayabola” kube nzim’ ukuqhama.
Inene, nisakuwagwint’ aphele niya kulikhomba liphelel’emlonyeni uxolo.
Kugqub’ indlala nochuku kweseth’ isizwe.