Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Xhosa

Ndiza kuhamba


Mthunzikazi Mbungwana - 2008-02-25

[This is a lyric on dying. This lover has a premonition about her death.]

Liza kufika ixesha lokubhubha ndiza kuhamba nokufa;
Baza kusala bentywizisa ebebenam endleleni,
Basothule entloko isikhalo abegazi;
Batsho ngesijwili sesankxwe,
Esityumza intliziyo kuhlabeke umxhwelo,
Kuhexe amadolo ezinkondeni.
Bezibambe ngeenkophe iinyembezi,
Bezamana nokomeleza
Umlisela nothinjana wekhaya.

Iza kungqengqa ngomqolo intombi kamaBhayi,
Umzukulwana kamamQwathi.
Ithule ithe cwaka ufikile umda,
Yenzekile intando kaNdikhoyo esikholose ngaYe.
Ndiza kuhamba ndixolile,
Ndisingise elizweni lomoya.
Ewe sithandwa sentliziyo yam,
Ndiza kulishiya eli gada nezigigaba zalo ndixolile,
Kuba kwantlandlolo ndayiqangqulula intliziyo yam,
Ndiphalaza imbilini kuwe,
Wena wedwa qha.
Ndagabha ndakhuphela,kwatsho kwe “hu”.
Sobabini siza kwahlukana siyazi ukuba
Ndikuthanda iindidi.
Wena wedwa qha.
Ingaba wena uziva njani?
Thetha kaloku ndive,
Ndikhulule sithandwa.