Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Xhosa

Intliziyo


Mthunzikazi Mbungwana - 2008-02-25

[The poet laments the loss of a beloved one.]

Hayi ke khona
Intliziyo ukuzingisa!
Bendisithi umoya obhudlayo
Ugqithile amahlalutye ahlaba,
Iingqakumba zeliso lam zithothile.
Ndiyijikile ingqondo,
Ndayigqatha yagqatheke.
Intliziyo yona igxiza igazi.

Iqaqamba ngathi ndinculwe ngesi sipeliti esweni.
Hayi ke khona intliziyo ngokunyaniseka.
Besele ndikukhuphile engqondweni,
Wasala ucace gca okweqhwa ebusika,
Kule ntliziyo yam imanxeba-nxeba.
Yathuthumba ibetha kabuhlungu,
Ngathi ndixholwa ngezilanda
Ezinzwaneni phantsi kozipho.

Iminyaka idlule,inyama yashwabana
Yaguga,yakrazuka
Yakrweleka
Amathambo agoba ophuka
Intlungu yasheka
Ilinxeba elinzulu entliziyweni
Elixaka oogqirha
ngathi ibiyenzeke izolo.

Bendisithi ixesha liyiphulule intliziyo,
Amadyunguza achambuka,
izilonda zalala ukhoko.
Hayi ndilixoki,
Akukho chiza
Linganyanga iingqaqambo zentliziyo yam.

Xola ntliziyo yam,
Awungekhe ufumane yonke into oyifunayo kulo mhlaba.
Qaqamba uqothoze amathontsi egazi.
Wakululama uphole uxole ngenye imini.
Hayi ke khona intliziyo ngamabhongo!
Hoya le ikwehleleyo.
Kwehlile okwehlileyo!