Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Xhosa

Vuka Mfazi


Mthunzikazi Mbungwana - 2008-02-25

[This is a call for women to stand up and be counted. They must realise that they too can do things for themselves.]

Vuka mfazi utheni ufuna ukwenzwela?
Awuwaboni na amathunzi anabile?
Xhabasha,uxhathise,uxoze,uxongxa ikamva
Leentsana zakho.
Sikhukukazi esimaphiko abanzi tweza amaphiko akho,
Ugqume ukhusele amantshontsho akho kwezi nkqwithela,
Zigubungele eli lizwe lethu.
Baxonkxe nozala babonise abantwana,
Bangoyeli kulo mwonyo womgibe onzulu kangaka.
Baxelele mzali inkululeko iyasetyenzelwa,
Asikho isitya safelefele.
Bekuphakele nje kuza kumele usebenze.
Umntu ngamnye uza kutya ukubila
Kwebunzi lakhe.

Vuka mfazi awuwaboni na amathunzi anabile?
Khusela ukhalimele laa mantombazanana,
Avale imilenze avule ingqondo azixhobise,
Ngemfundo ukuze kuphucuke,
Ubomi noqoqosho beli lizwe.
Mfaz’ omabele made phosa ngalinye,
Ngalinye ngaphaya komlambo,
Wenyise abantwana bakho Afrika,
Nababizwa ngeembacu elizweni labo lokuzalwa.
Kufanelekile ukuba sikhulise
Imanyano nebumbano yama-Afrika.

Vuka Mfazi!
Phuma kwelo khusi limnyama uzimele ngalo;
Yima esizikithini sebala bonke bakubone;
Thetha ngokuzithemba nyathela ngesithozela;
Uhleke ngobubele nokuzingca,
Ngoba unako ukuba yile nto
Ufuna ukuba yiyo eli lixesha lakho.
Vuka mfazi kudala amalanga etshona!