Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Xhosa

UMZANTSI AFRIKA, ibhongo lam


Mpayipheli Maliviwe - 2008-02-25

[A poem in praise of South Africa.]Bathethe ngawe bengakwazi,
Bakothulel’iminqwazi bengekakuboni,
Bambi bakudyobha ngezonyeliso kuba bengazi.
Kungani na ningabuzi kwiinyath’eziphambili?
Kungani na ningabuzi kumaqhaw’ase-Afrika?
Nibuz’imvelaphi ngoMzantsi Afrika, bonibalisela.
Nibuz’ubume bentlalo bonibalisela.
Bonibalisela ngobuhle beentaba nemilambo yayo,
Bonibalisela ngobuhle beentyantyambo zayo.
Kungoko ndisithi uMzantsi Afrika yinyibib’eyokozelayo,
Inyibiba engadingi manzi nalanga,
Inyibiba engaphelelwa xesha kub’ihlobo nobusika buyafana.
Nditsho neento zooMandela ziyayingqina loo nyaniso.

Ndingathetha ndithini na ngawe Mzantsi Afrika?
Akuphelanga mazwi okuncoma nto nje ndisindwa lusiba lomnyepha.
Bambi bakufanise nemaz’ebhonxileyo,
Elam lithi uchum’okwesidilya sikaNabhodi,
Yena wanqolotywa wabulawa ngenxa yesivuno seso sidiliya.
Awuvanga na simbukrwa, sigxothw’okomshologu kwilizwe lethu ngamaBhulu?
Sigxothelw’isivuno sakho kuloo masimi aluhlaza,-
Sigxothelw’ubucwebe-cwebe beegolide neesilivera zakho.
Ze’ nibuze kumafela-ndawonye, onixelela
Ze’ nibuze kumagorh’eli, onibalisela.
Kambe ke mna ndisathukulul’okombundlwana,
Ndithetha ngamagorh’ aphuma equleth’ilize kanti
Aya kubambisel’ impundulu gxebe intak’ezulu,
Amadod’ anyamezela naxa ebizwa ngobuvukeli-mbuso,
Kanti aya kuvuzwa ngobuqhawe.
Amadod’ anyamezela naxa kusithiwa zikafile,
Kanti aya kuthiwa wambu ngengubo yobukhosi.
Amadod’ anyamezela ekatswa ngamaBhulu njengoYesu ekatswa ngamadindala.
Kunzima kunjalo uMzantsi Afrika ibilibhongo kubo.
Nam nditsho ngamxhelo-mnye ndithi uMzantsi Afrika, ibhongo lam.

Mzantsi Afrika, wena ulibhongo lam.
Ndiyazingca ngawe yaye andinakudaniswa.
Utsho ngemilambo ebalek’amanzi ubusuku nemini,
Imilamb’ ethi yakuhlokoma ndixhelelw’ eXhukwana,
Nditsho ndikhumbul’ i-Jordane kaYohane, umbhaptizi.
Imilamb’ ekroza de inqandwe ngamalwandle.
Imilambo enkcenkceshel’ amasim’akhiqiz’umbona neembotyi.
Umbon’ odala intlutha kwilizwe lethu.
Ndizingca nangemigodi eyanconywa ngabaphambukeli.
Zatsho izizw’ ezikude zabuya ngeenjongo zokubusa,
Kuba zijong’ ukuxhamla kuloo ntlaninge yegolid’ eKhimbali.
Intlaninge yegolid’ eyohlul’ iinqanawe neendiza-mtshini zasemazweni.
Bambi bade bacanda namanxiwa, ngenxa yokuncwas’ isabelo.
Ndizingca nangentlakohlaza eyanonis’ iimfuyo zoobawo.
Batsho abasemzini banqwena noko,
Banqwenel’ ezo nkabi zixhonti zoobawo,
Banqwenel’ ezo ntsengwanekazi zimabel’ ambhoxo.
Bambi bacel’ ukugxumek’ iintlanti kweli lethu,
Kuba bencwas’ ukufuya bafane nathi.
Ndingabulibala ngobuyintoni na ubuntu beentsapho ze-Afrika?
Ababenzel’ abaphambukeli bafuz’ uYesu esondl’indimbane
Ngesonka nentlanzi bahlutha.

Mzantsi Afrika, zweloxolo uyabhotiswa.
Ubhotiswa ziindwendwe ezivel’ ehala nasebhakubha,
Zimbi zibalek’ imfazwe kuloo mazwe,
Zimbi zibalek’ indlala kuloo mazwe,
Zimbi zibalek’ impatho erhabaxa kuloo mazwe.
Zibon’ uMzantsi Afrika njengeKanana, ilizwe lendyebo.
Zithi thina siphethw’ okweqanda lenkukhu.
Siphethwe ziinkcuba-buchopho ezibaziy’ ubuntu,
Siphethwe ngoomakhwekhweth’ abalaziy’ uxolo,
Siphethwe ngoogxoth’ indlala nooxhay’impi.

Mzantsi Afrika, ulibhongo lam.
Nokuba bayakugxeka kodwa andiboni siphako,
Nokuba bangakutyeshela kodwa thina sakwahlulwa ziindudumo.
Bambi bonyel’ umchiza ngenxa kagawulay’ ogqugqisayo,
Ndingazi ukuba kuphi n’ apho kungenjanga, iindawo zifana nje.
Bambi baxhinel’ ukonyanya ngenxa yeziguru-guru ezinkwantyisayo.
Ndingazi ukuba abazi na u’ba umoni nelungisa ngumntu.
Bambi bakhuz’iinyhikityha zokufa kwilizwe lethu,
Ndingazi ukuba kuphi n’ apho kungafiwayo kwakuyolelwe nje ngaphambili.
Mzi kaKhushe ze ningalahl’imbo ngophoyiyana hleze nakuzililela.
‘Kazi nixhinel’ ukutyeshela amasik’ enu nje, nithembe ntoni?
Nokuba ningalahlw’ingqondo ngamafonyo-fonyo amasikw’asentshona,
Kodwa akukho ndaw’ egqitha ikhaya nekowabo.
Buzani kunyan’ olahleko uya kunixelela,
Anixelele ngeenzima zokulahl’ ikhaya.
Zwidwesha kazi kuyintoni na uyek’ ilizwe lethu libhangiswa yimiduka?
Iyintoni na inzuzo ngokushiy’ uMzantsi Afrika?
‘Kazi sawuthi besitshiphe kwesikabani na sakubuzwa?

Mzantsi-Afrika, zwelam lokuzalwa ndiyakubhotisa.
Ndiyakubulisa nakubeni ndiyimpulakalujaca.
Usan’ olubomvu luyaqingqa yombelani zidwesha njengesiqhelo.
Madoda ningakhwankqiseki, laa ngamabona-ndenzile,
Nam ndothuswe bubuhle beli lizwe ndabhayizela.
Nam ndolam’ umfaneleko weli lizwe ndabhuduzela.
Ndabhayizela ndabhuduzela de ndolam’ iphepha nosiba ndabhala.
Ndabhala ngelam’ ilizwe nani niyabona.
Ilizw’ elinesidima ngenxa yokuhlonelwa kwamasiko nezithethe,
Ilizw’ elinondiliseko ngenxa yokunqulwa kOphezulu,
Ilizwe lethu lahlukile kwamany’ amazwe,
Apho kwenziwa khon’ unothanda, gxebe kwamlebese.
Kwelethu izinto ziyacingwa, ziqiqwe zandul’ ukwenziwa.
Kwelam ilizwe izandla ziyahlambana,
Oomakhelwan’ abatshiselani mpondo, bayavana
Omdala uhlonel’ omncinci,
Omncinci uthobel’ omdala.
Kungani na ndingazingci ngelam ilizwe?
Apho ubuntu buzalwayo!
Apho uthando lwaziwayo!
Apho uxolo lwakhiwayo!

Mzantsi Afrika, ibhongo lam!