Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Poësie | Poetry > Xhosa

Ithala leencwadi


Mpayipheli Maliviwe - 2008-02-25

Ngumz’ omhle onesidima,
Ngumz’ omkhulu onondiliseko.
Mhle, uyathandeka ndikhe ndawubona,
Mhle, unomtsalane uzolile ucocekile.
Umzi, ongxolo yagxothwa mandulo;
Umzi, ontsini yagwintwa kwantlandlolo;
Umzi, ocwangco lwatyalwa kwamandulo.

Amaphepha won’ abekwe ngobunono;
Iincwadi zona zihlelwe ngenkathalo;
Iilwimi zona zahlulwe ngocoselelo.
Zonk’ iilwimi ziyaziwa ziyafundwa,
Zihluziwe zahlelwa ngabahleli,
Zihlelelw’ ezo ngqondo zinxanel’ ulwazi.

Izibane zihlala ziqhakrazile,
Amasango ahlal’ egengiwe,
Egengelw’ abo bafun’ ulwazi.
Amanxila nezibhoxi zigxothwa okomtshologu;
Amatutu naw’ abanjw’ okukahili;
Akulanjwa naxa kungekho kutya,
Kudliw’ ukudla kwengqondo kuhluthwe.

Mbon’ umntu elumana nosiba,
Mbon’ umntu eqhuqhana nentloko,
Mbon’ umntu echubana neenzipho,
Ulwazi lufihlakele luding’ umzingisi.
Kulo mzi akugqejwana-nduma konwatyiwe;
Kulo mzi akuphiwana-zithuko kuyavanwa;
A’kho tata namama wonk’ ubani wamkelekile.