Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

IMpuma Koloni


Zanoxolo Mthengi - 2006-09-08

Ubuhl' obungaka nakha nabubona phi na?
Inyanga yakhona wonk' umnt' ukhala ngayo,
Amathafa neenduli zakhona zinoncum' olufudumeleyo,
Luthi sondel' okwenabulel' esizibeni;
Yon’ itsho ngomtsalan’ okwenyibiba.
 
Bahl’ abemi balo mhlaba baliziwe,
Balizwe ngay’ imfuyo nokuchuma,
Bachumile kambe nangayw’ inkcubeko;
Loo mfaneleko mhla bagaxel’ ezakwaNtu,
Butsho bugqame ncakasan’ ubuhle beMpuma Koloni.
 
Kobo buhle buqaqamb’ okwekhwezi lizuzil’ ilizwe,
Lizuz’ iinkcuba-buchopho noompondo-zihlanjiwe,
Ngaloo nzuzo ndingathetha ndophele kuba yimbalasane,
ooTshonyane, ooMadib’indlela, ooXhamela nabaninzi,
hayi kamb’ ukuzuz’ oonyana, kanti bayinkululeko yesizwe.
 
Kamb’ ifumil’ iMpuma Koloni ziingcali neengcaphephe,
Ixabiso layo libonwa kulwimi lwabo lwenkobe,
Ngal’ ivelis’ iiNjingalwazi neengwebedla zababhali,
Nditshw’ abant’ abazingca ngesiXhosa sakubo,
Ubuhle babantu bukulwimi lwentetho.
 
Bawaxabisil’ amasiko nabaphantsi,
Iintsikelelo zonke zibafanele;
Basadla ngay’ indeb’ endala,
Kuba bahlonel’ amanyange;
Ubuhle beMpuma Koloni bubonakala ngamasiko.
 
Kodwa yho-o-o imb’ into!
Likhaya lendlala nobundlobongela,
Phof’ indlalayombelelwa ngabarhwaphiliz’ abanoburhalarhume,
Iintw’ ezihlohl’ezazo ngobuqhetseba,
Kamb’ intlupheko yangabom izob’ umfanekis’ ombi
 
Ithi yakutsh' ingoma yobuqhetseba, ivuk' ima ngenyaw’ indlala,
Intyontyelwa ziziphathamandla zaseburhulumenteni zingenalusini,
Buphel’ obo buhle bayo, kusal’ ububi bodwa,
Atsh' axweb' abe yimikhuthuk' amathafa namadlel’ aluhlaza.
Nithi yintoni na le yehlel’ umhlaba wookhoko bethu?
 
Mandibhekise kuwe ndodandin’ enguRhulumente
Khawugqugqis' ugqogq' umzi wakho loukhuph’ ubugqwangu,
Kuba lo mzi wonakele, ngath' ubolile yimibungu namabibi;
Ufundis' impatho kubaphathi noonondyebo bephondo,
Uhlahl' indlela, balandel' ekhondweni.
 
Nani ntozooBawo nank’ umngeni,
Ayikh' inkedam' enamehlo nengqondo;
Nal’ utshaba lubhokile, yindlala norhwaphilizo,
Thabathan’ iintonga niphand’ umhlola,
Ukuz’ ibuy’ iMpuma Koloni, uNobuhle kwabamaziyo!!!

 

Zanoxolo gives a very colourful picture of the Eastern Cape Province of the Republic of South Africa. The vivid imagery used in this poem makes the reading of the poem great pleasure.
The second part of the poem is an appeal to government to do something about the poor state of this region. What a balanced poem!