Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Isikhalo sikaNomzamo Mandela


Kaya Somgqeza - 2006-09-07

Imbumba MaAfrika -
le
Nkulungwane Yeyethu nguKaya Somgqeza
(Brussels)
2004

Xa lo mhlab’ uzamazama
Iintliziyo zidandathekile zineentanda
Sothi ke siqwalasele ngasempumalanga
Siqhway’ iingqondo sizikise nokucinga

Siqaphela qatha intsusa kandonakele
Sitsho ngazwilinye konakel’ ephi na

Besingekho sonke na emzabalazweni?
Ngeenjongo zokuhlangula iAfrika
Sirhubuluza ngaphantsi kweenzima
Sidele nentsunguzi yobumnyama
Sizijul’ ijacu singenaxhala lokufa

Besingekho sonke na emithandazweni?
Sikhuthuka namadolo mihla nezolo
Siphalaz’ intlungu yentlalo yentlupheko
Besingekho sonke na ezimbizweni
Siqinis’ amanqindi siqulathe nethemba

Ewe namhlanje singabemi bokwenene
Kodwa namagingxigingxi sisawembethe
Amahlandinyuka yintlalo yasebomini
Kodwa hay’ inkxwaleko phantsi kwenkululeko
Ibangel’ ixhala kude kudandatheke nemiphefumlo

Mhla sanyathela ngonyawo lwemfene
Mhla sonakala mhla sawuphos’ umhlola
Mhla sayaculana mhla sahlazeka sayintlekisa
Mhla sakruquka yinyaniso mhla senyeliswa
Yiyo ke le nto ndisithi masibeluqilima lwenyaniso

Ndithi kuni masimile kwintembeko yomanyano
Ndithi kuni masizike kwinzonzobila yobumbano
Ndithi kuni masizinze kwimizamo yophuhliso
Ndithi kuni masiqinise lo mqokozo wenguquko
Ndisatsho masimanyaneni kweli thuba lebuyambo

Yinina ke ntozakuthi sesigoduka!
Yinina ke madelakufa sesiza kufika!
Yinina zithwalandwe khomban’ indlela!
Yinina ke le ntlekisa yeyantlukwano!
Yinina ke le ntlekisa yokugxavulana!
De kuxhwithwane ngoxhong’ ongenamongo.
Hayi, hayi, hayi, thoban’ umoya ntozoobawo.