Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Umhla wabaseTyhini


Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-07-14

( 9 eyeThupha )

Hoyina! Hoyina! Hoyina!

Ewe kambe kumhl’ amanz’ amehlo,
Kumhl’ iinkumbulo zasind’ iinkophe,
Kumhl’ usizi lwazal’ uvuyo,
Namhla ngomhla wabaseTyhini,
Kuwongw’ igalelo labaseTyhini,
OoMagangatha-kucac’ indima!!!

Kambe le maz’ ibhinq’ omfutshane,
Ibil’ isoma, iboph’ amabande;
Namhl’ ilanga laphuma latshona kungekho mnyinyiva -
Yaamila le mbewu njengethemba lesizwe;
Namhl’ iinqwithela zavungu-vunguza lo mzi -
Yaamil’ inqolonci yesizwe njengekhwezi lomso!!!

Bathi abaziyo : “Le mini yabekwa kuqala”,
Ndithi ke mna mbongi : “Bekumelwe”,
Kaloku mhl’ ayibamb’ idyokhwe la mabhinqa –
Ayiqinisa, ayixhakamfula, ayithi ‘nkqi!’
Mhla lehlel’ ithambeka, lenyuka lisehl’ igada –
Zomelel’ iimaz’ eziNtsundu, zibamb’ umxakatho!!!

Tyhini la manin’ “antsimb’ ayigobi”!
Angumsenge “womelel’ awugobi”!
Hay’ okwemihlol’ asemhlabeni –
Won’ awagungq’ ayimbumba ...
Nto nj’ atsalisana ngaxhadi linye,
Enz’ into ngamxhelo–mnye!!!

Huntshu! kuni zimaz’ eziNtsundu,
Yeyele! kuni maqobokazan’ omqokozo,
Ndith’ angalal’ endleleni kunyembelekile;
Niluthando nilithemba – Niyinto yonke kuthi maAfrika,
Ndithi ke mna mbongi ningoo-“Mawabongwe”
Mawabongw’ amakhosikaz’ aseAfrika!!!

Xa ndiphetha mandihlab’ ikhwelo – kambe lona lityala!
Lityala kuni midak’ engeva sepha – kambe ngokukodw’ eyasemlungwini!
Ndithi hloniphani nants’ imbewu yesizwe,
Intyatyamb’ egqam’ okwamakroza ngorhatya;
Yon’ idedis’ ubumnyama, ivelis’ ukukhanya;
Wathint’ abafazi ... wathint’ imbokotho!!!

Makube chosi, kube hele!!!
(Nde-e-ngcingcili-i-ili!!!)