Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Umama ngumqolo wekhaya


Mpayipheli Maliviwe - 2007-07-20

A mother is everything to her children. She feeds them, she teaches them good morals. A mother is patient and perseveres at all times. In a subtle way, as a response to motherhood, the poet expresses disgust at irresponsible fathers.


Umama wam ndiyamthanda.
Ndimthanda ngenkathal’ eyogqitha zonk’ izinto.
Kwakufik’ iinkxwalek’ emzini umama uzam’ imigudu,
Ngeenjongo zokuqweb’ ukuphila kweli phakade.
Mbon’ ephithizela ngongcwalaz’ emzini,
Mbon’ eququzela ngomsobomv’ emzini.
Ngexesha lobunzima umama ngumqol’ ebantwaneni.
Bonk’ abazeleyo basikwa yinimba ngabab’ abantwana,
Kwakunqongophal’ izinto iinzame zenziwa ngumama.
Uphi utata? elal’ ecaleni kwemiphand’ ezimokolweni,
Umama yena uhleli nabantwana, ekhungile,
Umama yena uhleli nabantwana, ekhusile.
Bakugula ngumkhuhlan’ uhlel’ imihlonyane,
Kanti nasebuntwaneni ibikwanguy’ owenz’ imijadu.
Utat’ eman’ ukuvela njengondwendwe.
Owam umama libhongo kum!

Ndakuntlithwa zizinongo zobomi, uyandomeleza.
Ndakugilana neenkxwalek’endleleni, uhlal’ ekho njengoYesu.
Ndakudibana neengxak’ endleleni, uhlal’ enam yena.
Madod’ abafazi balithwel’ityala!
Kwakugul’ intsapho iintambo ziphoswa kumama,
Kwakugul’ utata uxanduva lolukamama.
Kutheni na singalubon’ olungaka lon’ uthando?
Umama seleginy’ ezamadoda kodwa esakh’ isizalo, usikhathalele,
Selethweswa ngezithuko zizihlobo kodw’ akapheli-mandla.
Ngezo zithuko nga ziyamomeleza, ziyamthuthuzela.
Sel’ egxothw’emzini uyanyamezela, angazibulali,
Hayi ngeenjongo zokubus’ umtshato nto nje ngenxa yabantwana.
Sel’ ebhaxekw’ amabala ngabantwana, akabalumli qha uyanyamezela,
Ngaloo mabal’ anezigragra nga ayamqinisa, amomeleze.
Namhlanje kazi bangaph’ oomama abanay’ inkathalo?

Ndakumona uyandixolela,
Ndakuphum’ endleleni uyandalusa okomalus’ olungileyo.
Ndakuphelelwa ngamathemba uyandomeleza,
Undomeleza ngamazw’ amyoli axolis’ eyam intliziyo,
Ndiqale nam ukuqina kobam ububhetye-bhetye.
Umzekelo kamama ngofana nooMariya waseMagadala.
Ngemihla yongcikivo neembandezelo zonyana womntu,
Ngemihla yenzima neentlungu zika-Yesu waseNazaretha,
U-Mariya engumkhungi nomomelezi.
Vumani madoda ndith’ ongumfazi yena uthamsanqelekile,
Vumani madoda ndith’ obhinqiley’ usikelelekile,
Nomthunyw’ uGabriyeli ukhe wayibabaza loo nyaniso.
Ngaphandle komama liyachithakal’ ikhaya,
Ngaphandle komama luyatshabalal’ usapho,
Ngaphandle komama luyanqongophal’ uxol’ ekhayeni,
Mama wam ndiyakuthanda ndibek’ emithandazweni.