Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Uthando


Mhlobo Jadezweni - 2007-07-18

Kowu, yimbalasan’ elizwen’ uthando!
Yinto ngobunto kambe,
Bathi bubushush’ obusimanga.
Bubasela ngaphakathi,
Umninil’ athi manga.

Isimanga lo mlil’ unewonti,
Ntliziy’ utshutshumbis’ umzimba,
Umz’ utsh’ ushushuzeke,
Le nt’ iqal’ esazulwini’ iy’ esizweni …
Umninil’ athi manga.

Lumbamb’ akiyakiyek’ olumfumeneyo,
Encumancumeza nj’ uyafa,
Isif’ esimang’ esingenayeza,
Oobribri nabo boyisiwe,
Umninil’ axakeke.

Lunzulu kanene ngenene,
Luyamfamekisa de lumeneze.
Luvakal’ emazants’ enkontyibeni,
Dondol’ alufikeleli …
Onal’ athi manga.

Luyadlokov’ okwamaza,
Ludlal’ undize nonalo,
Owu, hayi kodw’ uthando!
Kulo konke kuhle kulungile.
Umninil’ athi manga-manga.

Ubus’ obumand’ obulibo,
Kanana yakwabani xa bethe za!
Lizw’ elaziwa ngabamaphupha,
Elo zwe lamaphupha lothando.
Simanga sezimanga konalo.

Lon’ olu alupheli alutshi,
Siseko salo sizinzile.
Zinzi kweso siseko sozinzo.
Chu ukunyathel’ ukuthi ngqo.
Simanga senyani kumninilo.

Ubuze nobuhamte phu! phu!
Kuphela luzinzis’ olunzulu,
Ngqibelelo nok’ ingekho
Kusiyavan’ ikho gqibi.
Simanga kumninilo

Ixhanti nesiseko linye qwaba,
Intsika nobopheleleko tshu.
Siwagqibil’ amaxhwele asigqiba nene,
Kodw’ inyani imi imi …
Sisimanga konalo

Kumand’ apha nokhonongo,
Khangel’ inkwalambis’ enzuzo …
Nzuzoni na yon’ engenasiseko?
Eyayincas’ ilikhala kub’ ithuthumbisa.
Onal’ amangaliswe.

Yek’ inzuz’ ethutyana,
Khangel’ ikamva,
Ikamva noko lizamva,
Ikamv’ elinencasa.
Onal’ ad’ amangaliswe.