Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Ugawulayo, inj’ enomgada


Mpayipheli Maliviwe - 2007-07-04

Nantso! inj’ enomgada, ugawulayo.
Inj’ elum’ ilimaze naxa inganxwaliwe,
Inj’ engava kunqandwa ngenxa yenzondo,
Inj’ emgada wohlula neengcaphephe.
Mlisela nomthinjana ngathi ngenixhoba kuyonakala,
Nixhobe ngazo ezo zixhobo zinakusihlangula kolu bhedeku lesifo,
Zinxiba-mxhaka zakuloYesu ze ningayilibali nan’ iBhayibhile,
Kuba sawuthi sakohluleka siman’ ukuguqa ngendololwane.
Kambe le nja madoda inobuzaza obubhubhisay’ ebantwini.
Ubuzaza bayo bungqinwa ngoogqirha nookhohlel’ esingeni,
Ubungozi bayo baziwa zizixhilipothi neenjingalwazi.
Mbombo zone zeli lizwe le nja iqwengile,
Kumabhotw’ onke aphesheya le nja igqugqisile,
Iqale ngokuqubul’ omdala yavungula ngomtsha,
Yaqwel’ ingqokoqho ngofukanyw’ esizalweni.
Ingaba lelaa krele lakhe lababazwa mhlamnene?
Lababazwa ngobuzaza nangobukhali ngabapolofethi,
Besithi alikhethe bala lamntu nasini liyaqweqwedisa.
Baphi na abafundisi hleze baya kusibuzela kophezulu?
Baphi na ookhohlel’ esingeni hleze baya kusiqondela kwabaphantsi?
Ngoba abantwana balo mhlaba bayambukra-mbukrana, baswel’icebo,
Ngoba abantwana balo mhlaba bayamunya-munyana nalo gawulayo.

Le nja madoda izel’ ukungcola nenkohlakalo.
Phakathi, ezirhoxweni idakasile,
Phakathi, ezinkonzwen’ izidlel’ itheko.
Amakholwa, ayikhwaz’ eyoyika kub’ enkwanty’ ukuqwengwa,
Suka yarhobisa kude-kufuphi naw’ umnyango wekerike,
Kuba incwas’ uman’ ukuba ngukhetshe yakulamba.
Satsho isiphithi-phithi sadalek’ ezinkonzweni.
Izangoma zahlukuhl’ amathambo zisithi kuyakhanya,
Kanti zisibambis’ iliwa njengodyakalash’ ebambis’ umvolofu.
Abanye baman’ ukuvela besithi bayasinyanga,
Kanti baxel’ ukuba benyang’ abantu ngolwimi.
Madod’ utshaba lusemagxeni luding’ ukuhoywa,
Bafaz’ iingxaki zongamele ziding’ ukuxoxwa.
Imihla nezolo siyalila ngenxa kagawulayo,
Imihla nezolo siyangcwaba ngenxa yengculaza.
Bangaphi na abadyojwa sesi sifo ngemini?
Ziphi na iindlebe zokuphula-phul’ ebantwini?
Ziphi n’ iingqondo ezizel’ ukuqiq’ eluntwini?
Abantu bazifak’emgibeni naxa belunyukiswa!
Ngxak’ inye kukuswel’ooqiqa noonobulumko.
‘Azi siya kukhululwa ngubani, njani, nini kula makhamandela?
Iinzame zenziwe kodwa ziphelel’ emoyeni.
Awam zidwesha awangakanani nto nje asilingene,
Ubuntu, intsebenziswano nenkathalo zingasihlangula.

[This poem is about the scourge of the HIV and AIDS pandemic. The poet refers to the disease as a dog with rabies ie a mad dog. He calls for salvation from a saviour from where no one knows. In other words humanity will only be saved from this plague by some grace from somewhere.]