Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Ngubani na?


Mthunzikazi Mbungwana - 2007-06-05

Ngubani oza kombela ingoma
Ngelizwi elingadinwayo?
Ingoma ephulula ingqondo yolule umphefumlo.
Ombelele ukukhuthaza ingomso.
Ngokuba izolo lizintuthu,
Lo umzuzu yigolide.
Ingoma yokufundisa hayi ukushumayela;
Yokwazisa hayi ukukruqula.

Ngubani oza kombela ingoma
Ngelizwi elingadinwayo?
Atsholoze,etshayinta, etshabalalisa iintshaba;
Antyiloze ngathi akanasono;
Bavuke ooMahlathini, Dolly Rathebe nooLulu Gontsana;
Batsholoze bezamazamana nesolotya lokhulula eli lizwe,
Ekuzitshabalaliseni nokuqguqgisa le Nkululeko.
Bangxolise ezi ntswelaboya;
Beze namaqhinga aphulula iinzingo, agxothe amashwangusha,
Akhuthaze inkqubela.
Sixhentse kuchachambe izithende,
Sihleke sigigitheke siphozisa amanxeba,
Zixobule izikhoko kubethe umoya.

Ngubani na
Oza kusombelela ingoma?
Acule ingoma ecazulula, echwethwezela phaya
Imimoya engendawo engacalucaluli ke noko,
Acenge acancathe asinkqonkqozele emathongweni,
Asikhanyisele amathongo.
Zincume Izigelegi,
Avume undikhoyo,
Kuthi qwenge endleleni.
Ngubani oza kombela
Abhodle kuvakale?


The poem “Ngubani na?" (Who will?) is a call for a voice that will restore sanity in this land.