Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > isiXhosa > Isihobe

Igosa lemboleko


Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2007-04-23


Liphindele kokwalo kwanga kukuvuthuza kwenyikima,
Sasala sizizishwayimbana nezulu lamathumb’antaka,
Bathi abantu, “Igosa lemboleko libiziwe kwelemimoya”,
Kweloomawokhulu phaya kuba liyinkomo yenqoma.
Awu madoda! Ayahamb’amaQhawe, kusal’izibongo.    5
Besinyembezana izol’oku, sigxwal’emswaneni ngoSigcawu,
Sisazikhotha loo manxeba ke, naku kufunw’i-esile eNkosini,
Njengesiqhelo ke, nanko lo mgawuli exway’izemb’egxeni,
Kambe yinto yakhe ukuphum’ingqina njengesel’ebusuku.
Ngoqhiza njalo kuloo ntshinyela yehlathi kuw’omkhulu,    10
Kuvakel’ ungqwarha-ngqwarha kanti kugawul’owaziwayo,
Satshw’isimbonono mbombo zone zomhlaba, “Kunyembelekile!”
Sithe shwamnce njalo sizive sisithi, “Ibingekho n’imiqaqobana?”
Nabezizw’ ezikude bangqine ngelithi, “Alitshoni lingenandaba!”
Yakwesomhlwa mpela into yokuba esihl’asidlel’emhlabeni.    15
Ewe kambe, andinisoli nakuthi “Yintoni na le nto ikuKufa?”
Ukufa, mawethu, yingubo yobuthongo, isithsaba soloyiso,
Ukufa kukuphumla okuzolileyo, liwonga ngokobugosa,
Yilahleko kuthi, yinzuzo kwelo Komkhulu kuba lizuz’amagosa.
Lizuzile ke nanamhl’oku, ngokubizela kulo intandane yesizwe,    20
Elo Dini leSizwe khange lidukise, lithe shwaka, lasal’ engqondweni.
Ewe, kubizwe umongikazi wesizwe, azasithethelele kuGqirha-khulu,
Kamnand’ukubonil’ukulambatha kwe-Afrika, waziva nezigulo zayo,
Andibi na besikunye naye mhla sasong’amanqindi sizek’uNonkululeko?
Wayengekho, kusini na, mhla saphum’ingqina sizingel’uMasilingane?    25
Wayekho! Kaloku nguY’owasek’imbumba yamanyanya yamaTyhini,
Igxalab’elibanzi loMkhonto weSizwe, ekwayintsika kaKhongolose,
“Behind every successful man, there’s a woman”, ngabula maNyumka;
Itsho into, kungenjalo uyashiyeka!
Ewe, lisandulel’igosa lemboleko lipheth’ingxelo ngobugosa balo,   30
Kuhle kambe kuba lisishiye singenamanakani ngomsebenzi walo,
Igosa lemboleko ke, Ma Thambo, liwongwa kokwalo,
Kwatsho kwaphuhla ngenene kuthi, indukw’entle igawul’ezizweni!
Besikubolekiwe, Ma Thambo, ngenen’ubungenguY’owethu,
NjengeMvana YeZulu umanxeba-nxeba ziziva zeli gada.     35
Yithi ngqwa ngoxolo Ma Adelaide Frances Tshukudu-Thambo,
Nangona sikhal’esimantshiyane, siyanqwala, “Ugqats’ulufezile”.
Ngxe, mzi kaNtu, akuhlanga lungehliyo!

Amagama anomgca ngaphantsi:
Imbumba yamanyama yamaTyhini – Pan-African Women’s Organisation (POWA)
Khongolose – African National Congress (ANC)