Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

Viering van Internasionale Vertaaldag 2011 | Celebrating International Translation Day 2011


2011-09-22

Untitled Document


Viering van Internasionale Vertaaldag 2011: “Oorbrugging van kulture”
Wes-Kaapse Argief en Rekorddiens, Roelandstraat 72, Kaapstad
Vrydag, 30 September 2011
Koste: SAVI/LAMP members: R50 / Nie-lede: R75
(Ligte middagete ingesluit)

Aanwysings

Die Argief is in Roelandstraat as ’n mens Kaapstad via De Waal-rylaan binnekom. Die gebou is op die linkerkant net langs die Ferrari-handelaar, omtrent drie blokke voor Buitenkantstraat. Tel. 021 483 0400.

Parkering:                   

’n Beperkte aantal bespreekte parkeerplekke is beskikbaar. Bespreek by Pamela Ntlokwana: Pamela.Ntlokwana@pgwc.gov.za. Daar is egter baie straatparkering beskikbaar.  

RSVP                         

SAVI-lede stuur asseblief bewys van betaling en bevestiging van bywoning aan Gretha Aalbers:  aalbers@iafrica.com
teen 14:00 op Maandag, 26 September 2011

Bankbesonderhede vir elektroniese bankoorplasings:
SATI (Boland), Nedbank, Kaapstad
Takkode: 100-909, Tjekrekening: 1009591851                                             Program

09:00–09:30: Registrasie
Tee & koffie word bedien
Pharos-woordeboeke en -verwysingsbronne word te koop aangebied

09:00–10:30: Opening
– Quintus van der Merwe, Hoof: Taaldiens, Departement van Kultuursake en Sport             

Welkom           
– Jane Moleleki, Direkteur: Kuns, Kultuur en Taal, Departement van Kultuursake en Sport

Oorsig: Die Provinsiale Taalforum
– Pamela Ntlokwana: Assistent-Direkteur: Taaldiens, Departement van Kultuursake en Sport

Oorsig: Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut
– Elise Engelbrecht, SAVI Boland

Bekendstelling: Menslike Taaltegnologie by die Departement van Kuns en Kultuur
– Ulrike Janke, Direkteur: Menslike Taaltegnologie, Departement van Kuns en Kultuur, Pretoria

10:30–11:00: Die opteken van terme:  ’n Praktiese gids
As Engels die brontaal is, hoe stel ’n mens ’n terminologielys op wat die konteks, woordsoorte, ens. duidelik aandui?
– Wanda Smith, Leksikograaf: Pharos 
                                   
11:00–11:15: Pouse

11:15–12:00: Wordfast
Wat is Wordfast? Hoe kan ’n mens jou terminologielys as ’n Wordfast-glos gebruik? 
– Wilna Liebenberg, Wordfast-tutor, vertaler en voorsitter van SAVI Boland
 
12:00–13:00: Die Dowe Kultuur en Suid-Afrikaanse Gebaretaal
Mnr. Jabaar Mohamed, Provinsiale Direkteur: DeafSA Wes-Kaap

13:00: Ligte middagete (ingesluit)
Pharos-woordeboeke en -verwysingsbronne word te koop aangebied.

Celebrating International Translation Day
2011: “Bridging cultures”
Western Cape Archives and Records Service, 72 Roeland Street, Cape Town
Friday, 30 September 2011
Cost: SATI/LAMP members: R50 / Non-members: R75
(Light lunchincluded)

Directions

The Archives building is situated on Roeland Street, off De Waal Drive. Going towards the city, it is on the left next to the Ferrari dealership, about three blocks above Buitenkant Street. Tel. 021 483 0400.

Parking

You may book parking with Pamela Ntlokwana: Pamela.Ntlokwana@pgwc.gov.za on a first-come-first-served basis. However, ample street parking is available.   

RSVP

Please send your proof of payment as well as confirmation of attendance to Gretha Aalbers: aalbers@iafrica.com   
by 14:00 on Monday, 26 September 2011

Bank details for electronic transfers:
SATI (Boland), Nedbank, Cape Town
Branch code: 100-909, Current account: 1009591851
                 

Programme

09:00–09:30: Registration
Tea & coffee will be available
Pharos dictionaries and reference books will be on sale.

09:00–10:30: Opening
– Quintus van der Merwe, Head: Language Services, Department of Cultural Affairs and Sport

Welcome         
– Jane Moleleki, Director: Arts, Culture and Language, Department of Cultural Affairs  and Sport

Overview: The Provincial Language Forum
– Pamela Ntlokwana, Assistant Director: Language Services, Department of Cultural Affairs and Sport

Overview: The South African Translators’ Institute
– Elise Engelbrecht, SATI Boland

Introduction: Human Language Technologies at the Department of Arts and Culture
– Ulrike Janke, Director: Human Language Technologies, Department of Ats and Culture, Pretoria

10:30–11:00: Recording terms clearly: A ‘how to’ guide
With English as the source language, how does one compile a terminology list that clearly reflects the context of the terms, parts of speech, etc.?
– Wanda Smith, Lexicographer: Pharos
                                   
11:00–11:15: Break

11:15–12:00: Wordfast
What is Wordfast? How can a terminology list be used as a Wordfast glossary?
– Wilna Liebenberg, Wordfast tutor, translator and chairperson of SATI Boland

12:00–13:00: Deaf Culture and South African Sign Language
Mr Jabaar Mohamed, Provincial Director: DeafSA Western Cape

13:00: Light lunch (included)
Pharos dictionaries and reference books will be on sale.