Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Boeke | Books > Nuwe boeke | New books > Afrikaans

Voorleggings vir die 2011 Ingrid Jonker-prys nou ingewag


2011-03-23

Die 2011 Ingrid Jonker-prys vir Afrikaanse poësie

Stuur asseblief drie eksemplare van enige Afrikaanse digdebuut wat in die jare 2009 en 2010 verskyn het en volgens die voorlopig geldige reglement* vir vanjaar se Ingrid Jonker-prys vir Afrikaanse poësie in aanmerking kom, vir beoordeling na:

Ingrid Jonker Prys-komitee
Posbus 657
STELLENBOSCH
7599

Die sluitingsdatum vir voorleggings is 15 Mei 2011.

Die wenner sal gedurende die Versindaba 2011 die prys in ontvangs neem.

* Indien die reglement ná kommentaar van die publiek gewysig word ten opsigte van boeke wat voortaan in aanmerking sal kom vir die Ingrid Jonker-prys, sal die sluitingsdatum vir voorleggings met ’n maand verleng word.

Kommentaar op reglement

Ná raadpleging van die dokumentasie tot ons beskikking en intensiewe gesprek, het die Ingrid Jonkerprys-komitee die volgende reglement aanvaar. Konstruktiewe kommentaar en kritiek op hierdie reëls en regulasies word verwelkom en kan gestuur word na versindaba@mweb.co.za tot en met 30 April 2011.

Die komitee sal daarna die voorstelle in ’n sitting bespreek en ’n finale, amptelike dokument aanvaar wat aan die media beskikbaar gestel sal word.

Reglement
Tydens haar “tweede begrafnis” in Julie 1965 het vriende van die jong en geliefde digteres Ingrid Jonker besluit om ’n prys met haar naam vir debuutdigters uit te loof. Skrywers en vriende het geld bygedra, en die uitgewers en skrywers het alle inkomste uit die boeke In memoriam, Ingrid Jonker en Die Sestigers geskenk. So is die Ingrid Jonker-prysfonds gestig.

 1. Die prys word jaarliks beurtelings aan ’n Afrikaanse of ’n Engelse debuutdigbundel toegeken, die twee tale waarin Ingrid Jonker geskryf het. Die prys word slegs vir ’n werk met ’n ISBN toegeken wat gedurende die twee jaar voor die jaar van beoordeling verskyn het. Dit wil sê, vir die 2011 Ingrid Jonker-prys vir Afrikaanse poësie kom bundels in aanmerking wat in 2009 en 2010 gepubliseer is.
 2. Geen gesamentlike toekenning mag gemaak word nie (met ander woorde: die prys kan nie gedeel word nie) en ’n digter kan slegs een maal vir die prys in aanmerking kom.
 3. Slegs debuutbundels wat deur Suid-Afrikaanse uitgewers gepubliseer word, kom in aanmerking vir die Ingrid Jonker-prys.
 4. Slegs digters met Suid-Afrikaanse burgerskap, of digters met óf permanente verblyfreg óf vlugtelingstatus wat in Suid-Afrika woon en werk, sal vir die Ingrid Jonker-prys oorweeg word.
 5. ’n Digter wat reeds ’n bundel in Afrikaans gepubliseer het, kan nie daarna ’n Engelse bundel voorlê nie, en omgekeerd. Vertalings sal ook nie vir die prys in aanmerking kom nie. Indien ’n skrywer egter reeds boeke in ander genres (prosa of drama) gepubliseer het en dan ’n eerste Afrikaanse of Engelse digbundel die lig laat sien, kan hy/sy wel vir die Ingrid Jonker-prys oorweeg word.
 6. ’n Bundel wat gedigte/tekste in Engels en Afrikaans bevat, mag wel voorgelê word. Die uitgewer sal egter in so ’n geval moet besluit of die bundel vir die Afrikaanse of Engelse prys voorgelê word – ’n bundel kan net een keer voorgelê word.
 7. ’n Tweetalige komitee van vyf lede (bestaande uit sowel gepubliseerde Afrikaans- as Engelssprekende digters) vergader wanneer nodig. Ten minste twee van die vyf lede moet Engelse of Afrikaanse digters wees.
 8. Indien ’n komiteelid bedank, wys die komitee ’n ander lid aan. Die komiteelede moet almal gepubliseerde digters wees.
 9. Die komitee wys drie beoordelaars aan. Die beoordelaars moet ook almal gepubliseerde digters wees – die Ingrid Jonker-prys is ’n prys van digters aan digters.
 10. Alle meedingende bundels word deur die betrokke uitgewers goedgunstiglik aan die drie beoordelaars geskenk, een eksemplaar vir elkeen.
 11. Die beoordeling vind so spoedig moontlik ná ontvangs van die bundels plaas.
 12. Elke beoordelaar kies drie topbundels. Die bundel wat eerste geplaas word, kry 5 punte, die tweede plek 3 punte, en die derde plek 1 punt.
 13. Elke beoordelaar skryf ’n kort verslag oor die bundel wat hy of sy eerste geplaas het.
 14. Die bundel wat altesaam die meeste punte van die drie beoordelaars ontvang het, wen.
 15. Tot en met die puntetoekenning, sal die beoordeling vertroulik en individueel geskied. Voor die puntetoekenning mag geen gesprek tussen die beoordelaars gevoer word nie.
 16. In die onwaarskynlike geval van ’n gelykop-uitslag kies die beoordelaars tussen die twee bundels wat ewe veel punte ontvang het.
 17. Indien die werke volgens die meerderheid van die beoordelaars (dit wil sê twee uit drie) nie op peil is nie, word geen prys toegeken nie.
 18. Indien slegs een bundel in ’n gegewe jaar ter beoordeling voorgelê word, sal daar steeds drie beoordelaars aangewys word. Sou die meerderheid van die drie beoordelaars meen dié bundel is bekroningswaardig, sal die prys toegeken word.
 19. Die prys behels ’n herinneringsmedalje deur die beeldhouer Bill Davis en die rente op die belegging. Die belegging kan te enige tyd deur skenkings aangevul word, maar die prys is ’n onafhanklike een. Borgskappe deur instansies wat kommersiële belange deur hul borgskap wil bevorder, is dus nie wenslik nie.
 20. Die prys word by ’n gepaste publieke geleentheid oorhandig.