Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Sing ’it > Enter here! | Skryf in!

Enter here! | Skryf in!


2011-09-06

 

English | Afrikaans

 

Enter now!

Send your entries and any queries to [email protected]o.za.

Download the Word document below, fill in your details and attach it, together with your lyrics, to an email. Send all entries to [email protected].

dg

Rules and regulations:

 • An entrant may submit only five song lyrics, regardless of the language they are written in.
 • Only persons 16 years and older may enter the competition.
 • Song lyrics may be in Afrikaans or English. If you mix languages, including a language other than Afrikaans or English, translations/explanations of the words/phrases should accompany your lyrics.
 • Only entries accompanied by a completed entry form will be accepted.
 • Only electronic entries will be accepted.
 • Song lyrics may not contain cursing, blasphemy or slander.
 • Entries must be original. Adaptations of any material that has been published previously/elsewhere, or that has been performed commercially in any form, will not be accepted.
 • Although all possible precautionary steps will be taken, LitNet accepts no liability for the loss of any texts. Entrants should keep copies of their texts and check that their entries do appear on LitNet. (Please allow for a 36-hour period for proofreading and publication.)
 • All entries will be published on LitNet. Entrants retain copyright of their lyrics, but LitNet has the right to use entries on various platforms – including other publications – to promote the competition.
 • LitNet will indicate entrants’ copyright, but will not be liable if entrants’ lyrics are used for compositions outside of the competition.
 • Only the bands will choose which lyrics they wish to compose music to. Neither LitNet nor Sanlam will have a say in their decisions. However, if the total number of entries is unmanageable, preselection by professional judges may take place.
 • If one of the nominated bands sets your lyrics to music, you will win an iPad 2 and R3 000 cash. If more than one of the nominated bands choose your song lyrics to set to music, you will be paid per composition.
 • If a band chooses your lyric, you will forfeit all profit rights to the song. However, you will be acknowledged as the lyricist and retain copyright for further musical compositions of the lyrics.
 • Bands will have the right to adapt lyrics in order to suit their specific style.
 • Only the winners will be notified personally.
 • All correspondence between songwriters and artists will be conducted by LitNet.
 • If your song lyric is chosen as a winner, LitNet will mediate all interactions with the media. You must be available for interviews and/or commentary.
 • If the song containing your lyrics wins the budget for the music video you will have the opportunity to appear in the video if you would like to do so (at Sing ’it’s expense if you reside within the borders of South Africa).

 


 

Skryf in!

Stuur jou inskrywing en enige navrae na [email protected].

Laai die volgende Word-dokument af, vul dit in en heg dit saam met jou liriek(e) aan jou e-pos. Rig inskrywings aan [email protected].

Reëls en regulasies:

 • ’n Deelnemer mag slegs vyf lirieke inskryf, ongeag die taal waarin dit geskryf is.
 • Slegs persone 16 jaar en ouer mag aan die kompetisie deelneem.
 • Lirieke mag in Engels of Afrikaans voorgelê word. Daar is geen beperking op taalvermenging nie, maar indien ’n ander taal as Engels of Afrikaans ingesluit word, moet vertalings/verklarings vir die betrokke woorde die lirieke vergesel.
 • Slegs inskrywings met ’n voltooide inskrywingsvorm word aanvaar.
 • Slegs elektroniese inskrywings word aanvaar.
 • Lirieke mag nie vloek- en/of lasterwoorde en/of godslastering bevat nie.
 • Inskrywings moet oorspronklike werk wees, en nie verwerkings van enige materiaal wat voorheen gepubliseer is, of wat reeds in enige vorm kommersieel opgevoer is nie.
 • Hoewel alle moontlike voorsorg getref word, aanvaar LitNet geen aanspreeklikheid vir die verlies van enige teks nie. Kandidate moet afskrifte van hulle tekste hou en kontroleer dat dit wel op LitNet verskyn (laat asseblief ’n 36-uur-venster toe vir proeflees- en publikasietyd).
 • Alle inskrywings word op LitNet gepubliseer. Deelnemers behou die kopiereg van hulle publikasies, maar LitNet het die reg om dit op verskillende platforms – insluitend ander publikasies – ter bemarking van die kompetisie te gebruik.
 • LitNet sal jou kopiereg aandui, maar aanvaar geen verantwoordelikheid indien die lirieke buite die omvang van hierdie kompetisie getoonset sou word nie.
 • Die kunstenaars kies self die lirieke wat hulle wil toonset en LitNet of Sanlam het geen direkte inspraak hierin nie. Indien die aantal inskrywings onhanteerbaar is, mag voorafkeuring deur professionele beoordelaars wel plaasvind.
 • Indien een van die genomineerde kunstenaars jou lirieke toonset, wen jy ’n iPad 2 en R3 000 kontant. Indien meer as een genomineerde kunstenaar vir die kompetisie ’n liriek van jou toonset, sal jy vir elke toonsetting vergoed word.
 • Indien ’n kunstenaar jou lirieke kies, verbeur jy alle winsregte op die song. Jy sal wel as die liriekskrywer erken word en behou kopiereg vir verdere toonsettings.
 • Kunstenaars het die reg om lirieke te wysig ten einde dit by hulle spesifieke styl aan te pas.
 • Slegs wenners sal persoonlik in kennis gestel word.
 • Alle korrespondensie tussen liriekskrywers en kunstenaars sal deur LitNet behartig word.
 • Indien jou liriek as ’n wenliriek gekies word, sal LitNet optree as tussenganger met die media en moet jy beskikbaar wees vir onderhoude of kommentaar.
 • Indien jou toonsetting die musiekvideobegroting wen, sal jy die geleentheid gebied word om in die video te verskyn (op Sing 'it se onkoste indien jy binne die grense van Suid-Afrika woon) indien jy wil.
 •